Co jsme v Otrokovicích čichali v roce 2018 a co budeme muset čichat v roce 2019?

17.01.2019 15:43

V průběhu roku 2018 přijalo zastupitelstvo Otrokovic na návrh našeho spolku program    Plán eliminance zápachu v Otrokovicích  ,
jež obsahuje následující aktivity zaměřené na zmírnění či úplné odstranění
zdrojů zápachů:

1.      Identifikace hlavních zdrojů emise zápachu

2.      Systematické jednání s vedením firem - žádost o zapojení do Programu eliminace pachové zátěže

3.      Zavedení funkčního monitorovacího systému pachových emisí ve městě

4.      Intenzivní informovanost veřejnosti o řešení problému a veřejný tlak na firmy způsobující pachové emise  

5.      Nastavení účinného zapojení správních orgánů na úrovni kraje či ministerstva ŽP                                       

6.      Posouzení potencionálních  právních konsekvencí směrem k významným původcům pachové zátěže

Aktuální monitoring výskytu zápachu v Otrokovicích je založen na občanských hlášeních a pozorováních městské policie. Vyhodnotili jsme údaje za období 04-11/2018 (přehled  hlášení od
občanů jsme na vyžádání  obdrželi z Odboru životního prostředí.V Otrokovicích
byly občany rozpoznány a nahlášeny výskyty těchto obtěžujících zápachů (v závorkách jsou uvedeny relativní četnosti  (v  %) hlášení jednotlivých  zápachů): spáleninový
(2%), kafilérní (57%) , gumárenský (18%) , čistírenské kaly (7%), kanalizační (<1%),potravinářský (1%), hnůj-mrva(3%). Dále byly nahlášeny zápachy, které občané neuměli identifikovat (12%). V grafech je vidět distribuce výskytu hlášení u 3 nějvýznamnějších typů zápachů v jednotlivých měsících. Varujícím údajem je, že ve sledovaném období
se obtěžující zápachy vyskytovaly průměrně v každém měsíci  ve více jak 10 dnech. V dubnu  a říjnu se obtěžující zápachy vyskytovaly dokonce v 18 a 21 dnech, tedy v 2/3 měsíce. Realita byla zřejmě ještě horší než vyplývá z hlášení, neboť jen malá část obyvatel se
do monitorování zapojila.
 Předpokládáme, že Odbor životního prostředí bude následně informovat, jak bylo s informacemi od občanů naloženo.  Je škoda, že dosud nejsou známy výsledky měření zdrojů zápachů, které pro Otrokovice zajistil na podzim Zlínský kraj. Je zřejmé, že je co řešit a to bez odkladu. Z místa se neposuneme, pokud politická reprezentace nebude vytrvale a hlavně se znalostí problému přesvědčovat hlavní původce o nezbytnosti rychlé reakce. Mj. by Rada města neměla, na rozdíl od minulého volebního období, rezignovat na preventivní řešení  výskytu zápachu již ve fázi schvalování  nových investičních záměrů.Náš spolek bude i v roce 2019 aktivně participovat na zlepšování a rozšiřování monitoringu zápachu . Máme ambici a nabízíme i aktivní zapojení do jednání s původci zápachu při konstituování zlepšovacích programů. To vše se však neobejde bez podpory široké občanské veřejnosti. Tato
má možnost podávat informace o výskytu zápachu na https://www.otrokovice.cz/problematika-zapachu-elektronicke-hlaseni/ms-10651/p1=10651.
Bez Vás to nepůjde. Díky za angažovat.

 Nechť vzájemný občanský  respekt naplní naše srdce a přetrvá po celý nový rok.   

Ing. Jaroslav Bořuta,CSc.

předseda spolku  

 Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                                                                                     


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.