Podklady záměru výstavby 2. etapy skladu pneumatik Sygnum IMMO nejsou dle našeho názoru dostatečné. Striktně požadujeme posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Vstupujeme do další etapy hájení práv občanů .

03.02.2017 13:45

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství                                                                                                                                                                              

Oddělení hodnocení ekologických rizik

Ing. Miroslava Janáčková

Věc: Vyjádření k záměru Sklad Sygnum IMMO-rozšíření


Na základě prostudovaných
podkladů uvedených v  Oznámení , znalosti poměrů v dotčené lokalitě a
poznatků získaných ze správních řízení souvisejících s etapou I, požadujeme posouzení záměru dle zákona
č.100/2001 Sb. v zájmu občanů žijících v dané lokalitě
.


Problematice výstavby skladu Sygnum IMMO se věnujeme již od samotného počátku.  Na základě námi
vyhodnoceného sledu událostí a správních aktů až do dnešních dnů se domníváme, že správní orgány nedokázaly nalézt rovnovážný přístup k zájmu investora a zájmům občanů žijících v 
lokalitě dotčené záměrem. O tom dle našeho názoru svědčí:

1.Ačkoliv se investor od samotného počátku netajil cílovým rozsahem záměru , který jasně formuloval v prvním oznámení, správní orgán přistoupil na taktiku investora. Tj. rozložit  záměr na několik etap a vyhnout  se tak posuzování vlivu celého záměru (všech etap) na životní prostředí v samotném počátku záměru. Investor logicky mohl očekávat, že pro dílčí část záměru se zvýší šance vyhnout se posouzení vlivu
dle zákona č.100/2001 Sb. . I přes naše upozornění,  správní orgán nerespektoval
požadavek zákona v 
§ 5 :


V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku.

Kontex vlivů zaměru jako celku nebyl u zaměru ve své I.  etapě posouzen a záměr byl uvolněn do návazných správních řízení. Posouzení vlivu celku až když je jedna etapa hotová, je  nesprávné
(zejména je-li na samotném počátku zřejmý cílový stav).

2. Z námi nepochopitelného důvodu správní orgán nevypořádal naši námitku, že nebyl posouzen možný negativní vliv záměru na cenu okolních nemovitostí. V závěru zjišťovacího řízení (str.12)
v rámci vypořádání správní orgán uvádí:....... v rámci zjišťovacího řízení jsou posuzovány dopady možného vlivu záměru na životní prostředí,nelze hodnotit ceny nemovitostí.

Správní orgán ignoroval explicitně vyjádřený rozsah posuzování v § 2.


§ 2

Rozsah posuzování

Posuzují
se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší,klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.


3. Správní orgány dopustily, že v návazných řízeních na zjišťovací řízení, byla upřena občanům práva účasti a tedy uplatnění práv připomínek.

4. Správní orgány dopustily, že v návazných řízeních na zjišťovací řízení docházelo k zatajování podaných odvolání občanů.

5. Správní orgány dopustily, že  v návazných řízeních na zjišťovací řízení byla vedena současně 2 správní
řízení v jedné věci.

6. Správní orgány dopustily, že v návazných řízeních na zjišťovací řízení bylo nezákoně vydáno rozhodnutí
o umístění stavby.

7. Správní orgány dopustily, že v návazných řízeních na zjišťovací řízení nedokázaly zabránit realizaci stavby s neplatným rozhodnutím o umístění stavby.

8. Správní orgány dopustily, že v návazných řízeních na zjišťovací řízení nebyla přijímána účinná opatření k eliminaci nesprávných správních úkonů, na které byly správní orgány upozorněny.

Důvodně se domníváme, že správní orgány se ve vztahu k záměru (etapa I) chovaly podjatě a tato podjatost se nedá vyloučit  i u etapy rozšíření. Na Ministerstvo životního prostředí jsme podali Námitku systémové podjatosti  KÚ Zlín ve věci zjišťovacího řízení Sygnum IMMO-rozšíření s žádostí o přesun příslušnosti ve vztahu k předmětnému záměru na jiný správní orgán.

K samotnému Oznámení  můžeme souhrnně uvést , že není zpracováno
v dostatečné kvalitě a je podjaté. K tomuto závěru nás vedou následující  připomínky a nesouhlasná stanoviska :

Ad
str.10
    B.I.4  
Charakter záměru a možnost kumulace s jinými zámě
ry

Mimo kumulaci záměrů sklad IMMO Sygnum etapa I a sklad IMMO Sygnum etapa II zpracovatel
oznámení  neuvádí buď z neznalosti nebo záměrně svým  potenciálně vážným dopadem  další  záměry, které jsou v dotčené lokalitě. Jedná se zejména o:

1.      
Výstavbu nového výrobního areálu firmy  Forschner PTZ spol. s r.o. Napajedla .Předmětný areál je v bezprostředním sousedství se skladem IMMO Sygnum a je ve stavu probíhající výstavby. Kumulativní vliv je jak ve fázi výstavby, tak provozu (hluk a doprava).

2.      
Záměr rozšíření Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice .  Dojde zde ke kumulaci negativních vlivů jak z hlediska nárustu dopravy, tak provozu (emise prachových částic).

3.      
Dobudování dálničního obchvatu bude mít kumulativní dopad  z pohledu hluku ve fázi výstavby  a zejména při provozu.

4.      
Rozšíření kapacity míchání směsí instalace ML17 v Barumu Continental s.r.o. Jedná se o záměr zvýšení míchací kapacity o téměř 73 000 t . V důsledku toho dojde ke zvýšení dopravního zatížení  v nejvíce exponovaných
lokalitách Otrokovic vč.  trasy ke skladu Sygnum IMMO. Barum Continental spol.s.r.o. patří dlouhodě mezi místní firmy, které znehodnocují ovzduší průmyslovým zápachem v okruhu několika kilometrů. Nárůst míchací kapacity ještě může zhoršit stávající stav a může se kumulativně působit s pachovou zátěží způsobenou provozem skladu Sygnum IMMO.

Úroveň zpracování této části oznamovatelem považujeme za neakceptovatelnou.

Z toho plyne, že zpracované hlukové a  rozptylové studie, které nezohledňují kumulativní vlivy záměrů v dané lokaitě, nemají schopnost komplexního posouzení enviromentálního zatížení lokality a nelze je akceptovat jako  objektivní průkaz.

Ad str. 20 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat Ověřili jsme si na Magistrátu ve Zlíně, že údaje v Tab.č. 1  jsou zcela mylné. Pochybení zřejmě vzniklo v důsledku kompilací různých textů nesouvisejích s předmětným záměrem. Nedůslednost kontroly předloženého textu Oznámení zpochybňuje celou jeho korektnost . Kolik dalších " takto zbloudilých"  nekorektních segmentů textu je ještě na dalších místech Oznámení vč.  příloh?

 Ad. 
str. 24       
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu- Doprava

   Za zásadní nedostatek považujeme, že zmiňovaná dopravní studie není součástí podkladů a veřejnosti
není dostupná. Není tak možnost, ověřit její správnost.  Uváděné zvýšení dopravní intenzity jen o  5 % není nikde doloženo a lze tedy o  tomto  údaji důvodně pochybovat zejména při uváděné denní produkci ca 65 tis. ks plášťů.

Tuto část Oznámení nelze považovat za dostatečně průkaznou a potažmo z ní vyvozované závěry za validní.

Ad str.26    Liniové zdroje

Vstupy uváděné do výpočtového modelu emisí jsou nekorektní:

1.Pracují s neaktuálními (6 let starými ) údaji o dopravní intenzitě na komunikaci č. I/55. 

2. Uváděné množství pojezdů mezi Barumem a skladem je sporné. Při  denní produkci ca 65 tis. ks
plášťů a přepravní kapacitě plášťů ca 1500 ks/ jeden těžký vůz ,  musí být počet celkových pohybů výroba-sklad 2x četnější , než je váděno.                                                                                                                

Ad. str.  28  Období provozu záměru - vliv pachových látek

Rozptylová studie nepočítá s kumulativními efekty dalších záměrů v předmětné lokalitě.Jsou použity nesprávné vstupy do výpočtu. Je uváděno nesprávně, že kapacita I. etapy je 443 088 pneumatik, kapacita II. etapy je 248 616 pneumatik. Dle oznámení, je ale počet skladovaných plášťů v rámci  I. Etapy 373 893 ks. Celkové navýšení kapacity proti etapě I. je o 85%.Výpočet očekávané koncetrace pachových látek ve skladu  Sygnum vycházející z tab.7 je velmi   nepřesný a podhodnocený. Ve skladu Sygnum IMMO bude více jak dvojnásobné množství skladovaných plášťů v m3 oproti referenčnímu skladu. Nejsou uváděny nejistoty měření koncentrací v tab. 7 a nejistota výpočtu použitým modelem. Tuto část Oznámení nelze považovat za
dostatečně průkaznou a potažmo z ní vyvozované závěry za validní.

Ad str.38

 S ohledem na množství skladovaných pneumatik a blízkosti občanské zástavby a dalších velkých růmyslových objektů považujeme riziko požáru v Oznámení za nevyhodnocené. S ohledem na závažnost rizika je to zásadní nedostatek. Riziko musí být posouzeno v této fázi řízení. 

Ad str.42

Celý záměr skladu významně znehodnocuje harmonické měřítko lokality zejména s ohledem na blízkou občanskou zástavbu. Některým obyvatelům je prakticky devastována kvalita jižního horizontu.  Za důležité považujeme doplnit podklady o prověření optického dopadu plánovaného ochraného valu.

Ad str.45-46  C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Nejsou uvedeny korektní údaje vázající se k dané lokalitě. Pracuje se nepřesnými údaji 5 letých imisních průměrů za období 2011-2015 se čtvercovou kilometrovou sítí. Barum Continenetal spol.s.r.o. přispívá mj. i
k expozici občanů (výroba+doprava) polétavým prachem.  Za zavádějící považujeme tvrzení Oznámení, že
z pětiletých průměrů vyplývá, že v předmětné lokalitě jsou imisní limity(vyjma benzo(a)pyrenu) plněny s rezervou.Aktuální situace je z pohledu zatížení polétavým prachem jiná. V Otrokovicích došlo v roce 2015 k překročení zákonem povolené hranice 35 dní o 7 dnů, hodnoty 36. nejvyšší denní koncentrace jsou o 4,6 μg.m-3 vyšší, než zákonem stanovený limit 50 μg.m-3. Proti roku 2014 došlo ke zvýšení počtu dnů s koncentracemi PM10> 50 μg.m-3 .V roce v roce 2014  bylo pouze 32 dnů a 36. nejvyšší denní
koncentrace PM10 dosáhla hodnoty 49,6 μg.m-3.                                         
(zdroj.Envitech Bohemia spol.s.r.o.) 
Považujem za důležíté, aby se průkazně doložil stav aktuální expozice občanů v přilehlé zástavbě polétavým prachem a v kontextu toho, pak posoudil vliv daného záměru.  

Ze strany zpracovatele  Oznámení dochází k bagatelizaci zatížení zdraví občanů v důsledku kumulativního působení záměrů.

Ad str.  48

 C.II.7. Vliv na obyvatelstvo

 Za ignorantské stanovisko považujeme, uvedení, že v blízkosti se nevyskytuje žádná bytová zástavba a řešení ochrany civilního obyvatelstva není nutné.

 

Ad . str. 49 
D.I.1. Vliv na obyvatelstvo

Z nepochopitelných důvodů oznamovatel neuvádí, že výstavba skladu IMMO Sygnum působí velmi
negativně na obyvatelstvo Kvítkovic. Zamlčuje jasně projevený petiční nesouhlas obyvatel. Zamlčuje opakovaná odvolání obyvatel vůči nezákonnému správnímu řízení v souvislosti s etapou I..  Zamlčuje, že nebyly vypořádány námitky týkající se vlivu záměru na cenu okolních nemovitostí. Zamlčuje devastující morální vliv na obyvatelstvo v důsledku odepření občanských práv účasti ve správním řízení. Zamlčuje, že chyby ve správním řízení vyústily ve stav, kdy stavba byla zahájena a rozhodnutí o umístění stavby bylo nezákonné. Zamlčuje, že správní orgány na úrovni kraj-město, nedokázaly účinně hájit občanská práva. Zamlčuje profesní pochybení pracovníků správních orgánů. Zamlčuje, že aktuální stav stavby v rámci etapy I.  již ukázal,  že znamená totální  ztrátu přirozeného horizontu pro některé občany z navazující zástavby. Zamlčuje, že etapa II tento morálně devastující efekt  ztráty přirozeného horizontu ještě prohlubuje. O podjatosti svědčí i chybně uváděná vzdálenost nejbližšího RD.

Závěr této kapitoly považujeme za velmi neobjektivní.

 

Ad.  Str. 50

 Zde se oznamovatel pokouší bagatelizovat význam nejvyšších koncentací nebezpečných látek. Vyhýbá se posouzení jejich vlivu na  zdraví obyvatel s respiračními problémy. Za stavu, kdy velká část dětí a seniorů trpí
alergiemi je to alarmující. Nelze souhlasit, že výstižnější jsou z hlediska vlivu na zdraví průměrné koncetrace.

Rozptylová studie č. 229/16  neposkytuje relevantní údaje-nepracuje s nejistotu výpočtu. Rozptylová studie nezohledňuje dalších záměrů ( viz připomínky ad str. 10). 

 

Ad.  Str. 58

 Závěry jsou nekorektní. Skutečností je, že jsou již některé imisní limity překračovány (PM10 24 h, bezo(a) pyrén) již za stávající situace. Kumulativní účinek etapy I a II tento stav ještě zhoršuje. Nejsou přijata žádná opatření, která by tento negativní vliv eliminovala. K tomu přistupují další zkreslení plynoucí, že byly záměrně pominuty kumulativní vlivy dalších záměrů ( vizpřipomínky ad str. 10).  Dle ústavy ČR májí občané právo na zdravé životní prostředí. Nelze akceptovat přístup, že když v daném místě jsou již překračovány zákonné limity , tak je možné akceptovat nové záměry, které siuaci ještě zhorší (byť izolovaně vzato ne výrazně). Prizmatem zpracovatele Oznámení " v dané lokalitě jsou  již limity překračovány , další zhoršení v důsledku  našeho záměru jsou proto akceptovatelné" jsou uváděny závěry ve vztahu k lidem dotčeným záměrem. Kde
bere oznamovatel právo se takto k probému stavět, aniž by formuloval opatření k eliminaci dalšího zhoršování podmínek?

Ad str. 52  

Na oblast pachové zátěže je opětně pohlíženo zkreslujícím pohledem tj. opět se oznamovatel
pokouší bagatelizovat význam nejvyšších koncentací pachových látek.

Ad str.
59
 

Výpočet koncentrací pachových látek (viz rozptylové studie č. 230/16) s ohledem na nejistotu olfaktometrických měření (konfidenční interval ≤3 při úrovni jistoty 95%) a nejistotu modelového výpočtu je nevěrohodný a všechny závěry z něho plynoucí jsou nespolehlivé.

Takový přístup je nutno odmítnout a nahradit nezávislou studií.

Ad str. 63

 Období provozu záměru (na základě akustické studie č. 231/16)

Hluková studie nezohledňuje kumulativní účinky s dalšími záměry (viz připomínky Ad
str.10). Uváděné  odhady hladin akustického tlaku nepromítají  vliv kombinované nejistoty a závěry z nich plynoucí jsou jen spekulativního charakteru. Za metodickou chybu (z pohledu spolehlivosti odhadů) považujeme skutečnost,  že správnost modelu není  validována reálným měřením v jednom z referenčních bodů. Výpočet rovněž neodpověděl, jak mohou reflexní efekty související s provozem dálničního obchvatu ovlivnit hlukovou situaci v lokalitě.  V rámci kontroly nad dodržováním hygienických limitů hluku zajistila Hygienická stanice Ziínského kraje ve dnech 7. 6.2016 a 8. 6. 2016 měření hluku z dopravy na pozemní komunikaci č. l/55 v blízkosti referenčního bodu č.1 .  a to u rodinného domu č.p.1074, ulice
Napajedelská, Otrokovice. Byla zjištěna  dopadající ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro celou denní dobu LAeq,16h = 72,4 t 1,8 dB. Tímto je potvrzeno, že  vypočítané hodnoty v hlukové studii jsou podhodnoceny min. o 10%.


 Cynicky pak zní  věty na str.  66 "Z výsledků uvedených v tabulce je patrné, že hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích není splněn v jednom referenčním bodě výpočtu již před výstavbou nového záměru. Přírůstek nového záměru je však nevýznamný, méně než 0,1 dB".

Ad.  Str. 71

 Konstatováním :" Předmětný záměr tak významně nenaruší stávající vzhled a výškové uspořádání řešeného území. Estetická kvalita území nebude záměrem narušena"  zpracovatel oznámení dle našeho názoru
prokazuje, že žije v nějakém paralelním světě a o reálné situaci v dané lokalitě nemá ani ponětí. Žádný zelený val již  nenahradí přirozený horizont (viz foto sklad I. Etapa, pohled od nejbližšího RD).Záměr negativně ovlivní potenciál výstavby rodinných domků v návazném k.ú. Otrokovic. V praxi to může znamenat reálné ohrožení rozvoje Otrokovic.

Ad str.72

Velmi neprofesionální , s komickou logikou je další cynické konstatování, že:" Záměr je realizován na pozemcích ve vlastnictví investora stavby (oznamovatele). Realizace záměru proto nebude
mít vliv na
okolní hmotný majetek."Tvrzení  je nesmyslné,  není doloženo a vychází možná z principu
: "Z cizího krev neteče!"

Závěr v této části oznámení považujeme zaneuvěřitelně podjatý!

 

Ad  str. 74 

Na základě výše uvedeného se domníváme, že úroveň předkládané dokumentace není věrohodná k tomu, aby nezávislým přístupem umožnila spolehlivé posouzení dopadu záměru na životní prostředí.

 

Ad str. 75

 

 Tvrzení....:" je možno konstatovat, že žádná z podstatných informací o záměru, která by mohla mít dopad na odhad velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí, obyvatelstvo nebo strukturu a    funkční využití území, nebyla zamlčena."  Považujeme za nekorektní v souvislosti s výhradami:

Oznamovatel zřejmě záměrně neuvádí, že výstavba skladu IMMO Sygnum působí velmi negativně na obyvatelstvo Kvítkovic. Zamlčuje petiční nesouhlas obyvatel. Zamlčuje opakovaná
odvolání obyvatel  vůči nezákonému správnímu řízení v souvislosti s etapou I..  Zamlčuje, že nebyly ypořádány námitky týkající se vlivu záměru na cenu okolních nemovitostí. Zamlčuje devastující morální vliv na  byvatelstvo v důsledku odepření občanských práv účasti ve správním řízení. Zamlčuje, že chyby ve správním řízení vyústily ve stav, kdy stavba byla zahájena a rozhodnutí o umístění stavby bylo nezákonné. Zamlčuje,
že správní orgány na úrovni kraj-město, nedokázaly účinně hájit občanská práva. Zamlčuje profesní pochybení pracovníků správních orgánů. Zamlčuje, že aktuální stav stavby v rámci etapy I.  již ukázal,  že znamená totální  ztrátu přirozeného horizontu pro některé občany z navazující zástavby. Zamlčuje, že etapa II tento morálně devastující efekt  ztráty přirozeného horizontu ještě prohlubuje.

Ad str. 77

Jsou zde uváděny nekonzistentní údaje o celkové skladovací kapacitě a kapacitách v rámci jednotlivých etap. Tato nekonzistentnost je dalším z aspektů, které znevěrodňují všechny návazné studie a závěry.

Ad str. 82 

Domníváme se, závěr nelze z důvodů nekvality podkladů a podjatosti přijmout. Záměr je nutné posoudit kvalitně a nezávisle.

Ing.Jaroslav Bořuta, CSc.

Předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                 Otrokovice  2.1.2017

Spojenců 717

76501 Otrokovice

osotrokovice@seznam.cz
 
 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.