Připomínky občanského sdružení k návrhu změny ÚPN č.27 – část odůvodnění (zhotovitel AKTE s.r.o. dostupné na web stránkách Otrokovic))

08.06.2011 19:51

Věc: Připomínky k návrhu změny ÚPN č.27 – část odůvodnění

      (zhotovitel AKTE s.r.o.)

 

 

Úvodem je nutno zdůraznit, že připomínky se opírají o veřejně dostupné zdroje tj. ÚPN SÚ Otrokovice (aktualizace 2006) a OZV č. 3/98-R.

 

Ad. 1.1 (str .3) Není pravda, že změna č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice není v rozporu s Politikou územního rozvoje.

V tomto dokumentu je kladen důraz na  ekologické aspekty územních změn. Viz vybrané citace z předmětného dokumentu:

 

Při stanovování funkčního využití území zvažovat jak ochranu přírody, tak i hospodářský

rozvoj a životní úroveň obyvatel; hledat při tom vyvážená řešení ve spolupráci s obyvateli a dalšími uživateli území.

 

Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově-sociální

segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel.

 

V rozvojových oblastech a v rozvojových osách vytvářet vedle podmínek pro

vznik územních systémů ekologické stability i podmínky pro vznik souvislých

ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy), umožňující prostupnost krajiny, její

rekreační využití a zachování reprodukční schopnosti; pozornost přitom věnovat i

vytváření podmínek pro vznik a rozvoj lesních porostů.

 

 

 

V návaznosti na to je zjevné , že aktuální situace je v přímém rozporu s Politikou územního rozvoje. Otrokovice jsou městem s vysokou  průmyslovou zátěží  a potenciální likvidace lesního porostu v intravilánu města vůbec nepředstavuje vyvážené řešení, ale naopak zhoršení životních podmínek. Prosíme o vysvětlení.

Už vůbec nebyla tato změna prodiskutována s občany předmětné lokality. Názor občanů předkladatele a zpracovatele změny nezajímá.  Prosíme o vysvětlení.

V současné době změnu odmítá více jak 80% občanů žijících v blízkosti předmětné plochy.(k 4.6.2011 se k petici proti realizaci změny č. 27 přihlásilo více jak 1200 občanů- petice pokračuje).

Zhoršení životních podmínek jde na vrub stávajících obyvatel v dané lokalitě s potenciálním dopadem na sociální soudržnost. (Upřednostňují se ekonomické zájmy jednotlivce vůči zájmu obecnému tj. životní prostředí). Prosíme o vysvětlení.

Likvidace lesa je v přímém rozporu se strategickým zájmem rozvoje zelených ploch.

Autoři odůvodnění buď nechápou konstrukci Politiky územního rozvoje a nebo ji účelově zkresleně vykládají ve prospěch potenciálního investora (bylo to v zadání?).Prosíme o vysvětlení.

 

Stejně  tak je spekulativní  tvrzení , že  změna č. 27 ÚPN SÚ Otrokovice je v souladu s ZÚR ZK.

 Jak může být likvidace lesního porostu v intravilánu města v souladu s prioritami dokumentu mezi nimiž mj. se uvádí ?(viz níže).Prosíme o vysvětlení.

 

Dbát přitom zvláště na:

zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny v její místní i regionální rozmanitosti,

s cílem minimalizovat necitlivé zásahy do krajinného rázu a podpořit úpravy, které

povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot území

 

vyloučit nekoncepční formy využívání zastavitelného území

a zamezit urbánní fragmentaci přilehlé krajiny;

 

Ad.1.3  (str. č) Autoři se odkazují  na soulad s cíli a úkoly územního plánování ( z textu není vůbec zřejmé o jaké cíle a úkoly se jedná - který dokument mají na mysli? Stejně tak se odkazují na urbanistickou koncepci města. Co je tím míněno ? (OZV č. 3/98-R.?). V žádné urbanistické koncepci není uvedeno, že nová zástavba má být provedena na úkor likvidace lesního porostu v intravilánu města.Prosíme vysvětlení.

 

Ad 1.4(str. 4) Nesdílíme názor autorů, že předmětná změna je v souladu se stavebním zákonem. Jsme toho názoru ,že předmětná změna je přímo v rozporu s § 55.

(nebyla prokázána možnost úplného využití stávajících ploch pro zástavbu).Prosíme o vysvětlení.

 

Ad2 A(str.4) Domníváme se, že změna nebyla zpracována v souladu se Zásadami územního rozvoje ZK (viz přip. výše).Autoři nedoložili a jen pouze fabulují shodu s rozvojovými koncepcemi pro území ZK ( v koncepci jistě nenajdeme občanskou výstavbu na úkor likvidace lesního porostu v intravilánu města!!).Prosíme vysvětlení.

 

Ad. 2 C  V této části je zásadní chyba autorů. Aktuální územní plán Otrokovic předmětnou plochu specifikuje jako lesní porost nikoliv jako plochu krajinné, doprovodné a účelové zeleně.

 

Dle našeho názoru se tímto samotná změna vč. Odůvodnění stává zmatečnou!!!

Prosíme o vysvětlení,

Odůvodnění nerespektuje reálný stav jak z pohledu specifikce ploch územním plánem města, tak katastrální mapy.

 

Výše uvedenou chybou zpracovatelé  návrhu  změny a odůvodnění uvádí v omyl i  další připomínkující strany (např. KÚ).

 

Záměr občanské zástavby v prostoru lesního porostu je v principiálním rozporu s ustaveními obecně závazné vyhlášky OZV č. 3/98-R !

 Prosíme o vysvětlení.

 

Ad. F (str.5) Jen mimořádně otrlá osoba může uvést, že likvidace tak velké plochy lesního porostu v intravilánu negativně nenaruší ekologickou hodnotu území. Tady se v plné míře projevuje neobjektivita zpracovatelů. Jde o naprostý necit k lokalitě.

Předmětná lokalita je součástí významného krajinného prvku a to údolní nivy, která má nezastupitelnou ekologickou funkci. Likvidace lesního porostu v uvažovaném rozsahu v dané lokalitě je v přímém rozporu se Strategií ochrany biologické rozmanitosti (schváleno vládou ČR 2005), která akcentuje nutnost ochrany krajinných prvků v zastavěném území. Prosíme o vysvětlení

 

 Uvedený prostor vnímáme jako přirozený potenciál k volno časovým aktivitám občanů. Zpracovatelé nebyli schopni rozpoznat funkci lesního porostu na mikroklima dané lokality.Prosíme o vysvětlení.

 

Ad.I (str. 6) Rozhodně se neztotožňujeme s konstatováním, že v řešeném území neexistují žádné střety.

 

Ale existují! Mezi zdravým rozumem lidí žijících v dané lokalitě a komerčním zájmem jednotlivce prosazovaným pro nás nepochopitelným způsobem. Prosíme o vysvětlení.

Mezi předvolebními sliby politické reprezentace města a reálným antiekologickým chováním.

Prosíme o vysvětlení.

 

Ad.3.1 (str.7)  Jsou zmiňovány „ nové požadavky na změnu“  bez dalšího vysvětlení. Jde o požadavek majitele pozemku na likvidaci lesního porostu v intravilánu a nebo někoho dalšího?

Neuvěřitelně účelově zpracovatelé uvádí, že změna č. 27 je v souladu s koncepcí schváleného ÚPN .

O kterou koncepci se to jedná? Žádáme zpracovatele, aby doložili,  kde je uvedeno, že bude preferována zástavba lesního porostu v intravilánu města. Prosíme o vysvětlení.

These , že změna přispívá k rovnoměrnému a vyváženému rozvoji města jako celku, jen podtrhuje dle našeho názoru účelovost a cyničnost  zpracovatelů.

 

Ad. 3.4 (str. 8)

Předmětná lokalita je součástí významného krajinného prvku

 Navrhovaná změna by znamenala velké omezení potenciálu předmětné plochy jako plochy pro volno časové aktivity s výrazně ekologickým přípěvkem

 

Závěry:

 

1.       Předmětný návrh změny č. 27 ÚPN a jeho odůvodnění je po formální stránce  zmatečný (nerespektuje platný územní plán).

2.       Předmětná změna svojí podstatou je v rozporu s řadou závazných dokumentů (viz připomínky).

3.       Účelovost zpracování návrhu a jeho odůvodnění je tak výrazné, že není možné se vyhnout žádosti o předložení přesného zadání a vstupů , které byly poskytnuty společnosti AKTE s.r.o. ze strany městského úřadu.Prosíme o vysvětlení.

4.       Realita v územním plánování města Otrokovice je založena v současné době na „salámové“ metodě. Místo systematické práce s celým územím  tj. aktualizace koncepce územního plánu , nastupují dílčí změny prosazující partikulární zájmy. Tento způsob práce patří mezi aktivní prvky vytvářející podhoubí pro korupční prostředí. Komu to vyhovuje?

 

 

Děkujeme.

 

Otrokovice  5.6.2011                                    ing. Bořuta Jaroslav, CSc.

                                                                      Předseda o.s.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.