Zpracovali jsme a odeslali připomínky k návrhu Strategického rozvoje Otrokovic na období 2024-2034

27.10.2023 11:23

Občané Otrokovic měli možnost se vyjádřit k návrhu Strategického plánu, který přibližuje představu zpracovatelů na podobu města v následujících 10 letech. Jde jistě o žádoucí a důležitý nástroj k plánovitému rozvoji města.

Náš spolek využil příležitost a zpracoval svůj názor k dokumentu zejména s akcentem na kvalitu zpracování dílčího cíle   Zdravé životní prostředí.

V souhrnné podobě je naplnění cíle formulováno v části nazvané ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT, kde se uvádí:

 

 

— Snižovat počty překročení imisního limitu pro průměrnou denní koncentraci PM10 a benzo[a]  pyrenu v průběhu roku   — Rozvíjet principy cirkulární ekonomiky na území města  — Chránit prvky krajiny, realizovat zelené pásy —  Snižovat množství směsného komunálního odpadu na osobu  — Zvýšit recyklaci a třídění odpadů  — Rozšiřovat plochy Územního systému ekologické stability v souladu s územním plánem   — Zvyšovat protipovodňovou ochranu města  — Posilovat odolnost města vůči klimatickým změnám v rámci všech relevantních městských investic a provozních opatření.

 

 

Naše připomínky:

  1. Zcela nepochopitelně není v části ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT explicitně žádná zmínka o snižování pachové zátěže občanů města. Jedná se o dlouhodobý problém. Zpracovatelé jako by ani v Otrokovicích nežili. Navrhujeme doplnění vč. stanovení jasných kontrolovatelných cílových kritérií.
  2. U ostatních bodů, které neobsahují jasná cílová kritéria umožňující efektivní kontrolu plnění, navrhujeme tyto doplnit.
  3. V celém dokumentu Strategického rozvoje postrádáme analytickou část s vyhodnocením plnění a zkušeností ze současného Strategického plánu s důrazem na využití v návrhu nového plánu. Doporučujeme to opomenutí napravit formou dopracování.

Závěrem jen drobné postesknutí. Je škoda, že na rozdíl od zpracování aktuálně platného Strategického plánu, nebyl náš spolek přizván ke spolupráci v rané fázi přípravy navrhovaného dokumentu.

 

ing. Jaroslav Bořuta,CSc.   předseda spolku

 

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.