Bioplynka-stanovisko občanského sdružení předáné krajskému úřadu 11.4.2012 a rádním města Otrokovic

11.04.2012 21:02

Krajský úřad

Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Miroslava Janáčková

 

 

Věc: zjišťovací řízení – Centrum výroby alternativního paliva  pro teplárnu Otrokovice

 

 

 

V návaznosti na podklady zveřejněné na stránkách Cenia  (kód záměru ZLK607) a znalost problematiky zátěže životního prostředí v předmětné lokalitě , jsme přesvědčeni, že v současné situaci je nutno zvolit velmi odpovědné řešení s ohledem na obyvatele Otrokovic. Odpovědný přístup v praxi nemůže znamenat nic jiného, než ošetřit všechna rizika možného zhoršení, již tak velmi problematického životního prostředí lokality.

 

 Proto vidíme jako jediný adekvátní přístup správních orgánů v posouzení předmětného záměru dle zákona č.100/2001 Sb. Jen tak lze hájit zájem občanů Otrokovic žít v důstojných podmínkách.

 

 

Doporučujeme pro účel posuzování  záměru dle předmětného zákona se při zpracování dokumentace  zaměřit na následující oblasti:

 

 

1.Jedná se o lokalitu velmi zatíženou kombinovanými vlivy z průmyslových  aktivit firem Barum Continental,  Moravan, Pipelifa – Fatra, DEZA , TOMA, EPUZ, Pony Plast, Glykona a dalších firem situovaných v areálu Tomy. Od roku 2009 , kdy byl původní záměr zamítnut, se do předmětného prostoru schválil další záměry negativně ovlivňující životní prostředí a to spalovnu vodárenských odpadů  a rozšíření výroby Barum Continental.

Jedním a je nutno říci, že veřejností zásadně vnímaným důvodem zamítnutí původního záměru byl fakt, že dosud nebyla provedena identifikace a kvantifikace  kombinovaného účinku významných škodlivých látek v dané lokalitě.

Tento stav trvá i nadále!

Je proti zájmům občanů Otrokovic, aby byl akceptován systém, kdy jsou posuzovány jednotlivé záměry bez kvalitního posouzení konsekvencí kombinovaných dopadů. Bohužel tento přístup nadále setrvává.

Posouzení by tedy mělo obsahovat komplexní vyhodnocení kombinovaných vlivů průmyslových škodlivých látek na životní prostředí lokality.

2.  Závěry rozptylové studie (Farm Projekt) není možné považovat za spolehlivé ve smyslu, jejích výroků, zda budou splněny legislativní imisní limity. Jsou pro dva důvody:

a) odhad  imisního pozadí pro lokalitu je udělán s relativně velkou chybou, neboť vychází  z údajů hydrometeorologických stanic , které jsou v lokalitách zcela odlišných oproti posuzované, která je význačná vysokou koncentrací imisních zdrojů . Zde je nutné pracovat s lokálním imisním pozadím. Odchylka může ležet pro jednotlivé znečisťující látky v rozmezí 20-30%.

b) Není diskutována nejistota výpočtu koncentrací v dané síti referenčních bodů. Zde se dá očekávat  rovněž nepřesnost v desítkách procent.

V důsledku výše zmíněného lze pochybovat o správnosti výroků zejména v případech:

- imisní limit pro SO2 (max. den)

- imisní limit pro NOx (prům. rok)

- imisní limit NO2 (max. hod)

- PM10 (prům.rok)

 Ostatně i zpracovatel rozptylové studie implicitně připouští negativní vliv na občany žijící v blízkosti průmyslové zóny.

3. S ohledem na typ lokality  a  blízkou občanskou zástavbu je třeba  doplnit informace  o  koncentračním poli reprotoxických látek (PAU apod.) . Tady vidíme velký dluh vůči lidem žijícím v blízkosti průmyslové zóny.

 

4. V návaznosti na výše zmíněné aspekty lokality vidíme jako nezbytnost zpracování pachové studie a kvalitní doložení BAT.

 

5. Hluková studie je neaktuální , neodráží současný stav v lokalitě. O její korektnosti panují pochybnosti. ( protokol o měření pozadí hluku byl vystaven o 3 týdny dříve než bylo provedeno měření).

 

6. Předložený záměr v sobě implicitně skrývá možnost pozdějšího rozšíření kapacit, rozšíření zpracovávaných surovin (vč. kejdy) a zpracovávání digestátu v ČOV Toma. To vše závisí jen na pozdějším výkladu a posouzení úředníků ( stačí jen úprava provozního řádu).

Toto riziko by neměli občané Otrokovic nést. Podklady by jednoznačně měly tato rizika vyloučit.

 

Stanovisko našeho občanského sdružení podpořené více jak 4 tis. petenty se od původního  projednání záměru nezměnilo tj., navrhujeme , aby KÚ až do objektivního vyhodnocení reálných zdravotních rizik v předmětné lokalitě, vyhlásil moratorium na schvalování nových zdrojů ekologických zátěží tj. nulovou toleranci ke zhoršení stávající situace.

 

 

 

Otrokovice 9.4.2012

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.