"Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, z.s.

 Stanovy spolku


Čl. 1 Název,  a sídlo

 "Za lepší životní prostředí v Otrokovicích, z.s." (dále jen "spolek") má sídlo
Otrokovicích, Spojenců 717, PSČ 765 01   


Čl. 2
Účel spolku


Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením
občanů, v němž se sdružili zastánci  ochrany životního prostředí
v Otrokovicích k aktivní činnosti na jeho ochranu,
k popularizaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti
ochrany životního prostředí.


Čl. 3
Hlavní činosti spolku


Hlavní činnost spolku je zaměřena do oblastí:

a)  ochrana přírody, krajiny a životního prostředí v Otrokovicích,  

b) poskytování obecně prospěšné služby v oblasti ochrany životního prostředí,

c) aktivní vystupování a jednání proti realizaci záměrů zhoršujících životní prostředí a přírodu  v Otrokovicích.  Čl. 4

Formy činnosti spolku


Formami činnosti spolku jsou zejména:

a) praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,

b) organizování kampaní a petičních akcí na ochranu životního prostředí v Otrokovicích,

c)účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a životního prostředí, zejména v těch řízeních, v nichž budou projednávány záměry zhošující životní prostředí a přírodu v Otrokovic a jeho okolí.   

d) aktivní spolupráce popřípadě eventuální zapojení do činnosti poradních orgánů samosprávy v souvislosti s ochranou přírody a životního prostředí Otrokovic a jeho okolí.


Čl. 5
Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Prvními členy spolku se automaticky
stávají osoby přítomné na ustavující schůzi spolku.

 2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním

b) volit předsedu spolku

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku

d)podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dodhody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.  Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen bez omluvy nezúčastní jednání ani jedné členské schůze v roce nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku, že porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

5. Seznam členů spolku není veřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.Čl.6
Orgány spolku 

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

1. členská schůze

2. předseda

                                                           Čl.7

                                                  Členská schůze


1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů-členská schůze.Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku zejména:

a) schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,  

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

d) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

e) schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů,

f) rozhoduje o vstupu spolku do právníckých osob,

g) rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

h) rozhoduje o zániku spolku.

2. Členská schůze spolku rozhoduje také o všech věcech, které nespadají do pravomomoci jiného orgánu spolku.

3. Zasedání spolku je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat  do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze spolku zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu a to nejpozději do 3 dnů před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.  Nejpozději 3 dny před konáním zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.

4. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

5. Členská schůze je usnášení schopná, účastní-li se jejího zasedání většina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje
nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas, hlasy členů jsou si rovny.

6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 3 těchto stanov, lze
rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.7. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze
pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.Čl. 8
Předseda

1.Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je
oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s funováním spolku.

2. Předseda je volenčlenskou schůzí na dobu  let. Předseda se ujímá funkce den následující po volbě.

3. Předseda je povinen:                                                                                                        
a)svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. 6 odst. 2 těchto stanov,

b) vést řádně agendu členské schůze a  seznam členů spolku,

c) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze .


Čl. 9
Hospodaření a způsob  majetkového
vypořádání při zániku spolku


 

Spolek není ustanoven za účelem podnikání. Bude-li to nutné k účelům schváleným členskou schůzí, stanoví tato  způsob zajištění finančních prostředků a zásady hospodaření s nimi. Spolek může přijímat finanční dary, dotace a granty. Nejpozději před prvním využitím těchto prostředků členská schůze stanoví rozpočet a využití těchto prostředků. Za kalendářní rok, ve kterém bude sdružení disponovat finančními prostředky, předloží předseda spolku členské
schůzi zprávu o hospodaření ke schválení.  V případě zániku spolku  je jeho likvikvidační zůstatek bezplatně
převedn na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.  


V Otrokovicích dne : 9.12.2015


Zapsal: ing. Jaroslav Bořuta, CSc.                   Ověřil:  ing. Jiří Řezáč


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.