Budeme žít ve zdravějším městě? Aneb co nám slibují politické strany a uskupení před volbami. Voliči buďte vnímaví!

28.09.2014 22:04

          Volební programy politických stran a uskupení představují v jistém slova smyslu „jídelní lístek pro voliče“.  Mají vzbuzovat pozitivní  očekávání  tak silná, že přinutí voliče jít a hodit lístek do volební urny.

Podívali jsme se na sliby jednotlivých stran a uskupení  zaměřených  na problematiku životního prostředí. Čerpali jsme z tištěných volebních programů a informací na webových stránkách.

Je až s podivem, že 3  ( Starostové a nezávislí, TOP 09, Svobodní) z celkem 9 kandidujících subjektů se této problematice zcela  vyhnuli. Nemají  ji zařazenou mezi priority. (Volební program KDÚ-ČSL nebyl v době psaní příspěvku dostupný vůbec)

 KSČM  uvádí  bezobsažné heslo „Zdravé životní prostředí“.

Ano slibuje zpracování koncepce na snižování emisí a imisí  a ambici žít v Otrokovicích bez pachového zatížení.  (koncepce je málo).

Nezávislí a Občané OE slibují zlepšení kvality ovzduší, řešení zápachu, obnova a rozšíření zeleně bez zpřesnění jak toho dosáhnout.

Nový Impuls  věnuje problematice ŽP ve volebním programu poměrně velký prostor v sekci Bezpečné město (zdravé životní prostředí). Je zde  8 okruhů, z nich za nejdůležitější považujeme aktivní řešení výskytu polétavého prachu, dobudování protipovodňové ochrany a realizaci zelených pásů kolem průmyslových areálů.  

Bohužel zde nenacházíme explicitní akcent na vyřešení problematiky zápachů.

ČSSD vyčlenilo otázkám souvisejících s  ŽP ve  volebním programu několik bodů, z nichž za prioritní považujeme, posílení protipovodňových opatření, promyšlené a efektivní rozšiřování zelených ploch, protihluková opatření , stanovení limitů únosnosti  průmyslového zatížení území, jednoznačné definování území pro jednotlivé typy výstavby.

Celkově je možné říci, že v obecné poloze je možné u několika stran najít průniky programů. Problematika pachového zatížení je opakovaně zmiňována.

 Souhlasíme  s  tím, že klíčovým krokem je systematické jednání se zástupci firem působících v Otrokovicích. Dle našeho názoru tento potenciál nebyl dosud dostatečně využit.

Domníváme se ,  že by měli být jednoznačně stanoveni původci jednotlivých typů znečistění Otrokovic a s nimi dohodnuty harmonogramy realizace konkrétních  opatření vedoucí k redukci negativních vlivů na životní prostředí. Naše sdružení je připraveno přiložit ruku k dílu.

 

29.9.2014   Jaroslav Bořuta

                     Předseda občanského spolku

                 Za lepší životní prostředí Otrokovic

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.