Mobilizace občanů Otrokovic (a zejména Kvítkovic)!!!!!!- Velké ohrožení pro životní prostředí novým územním plánem Napajedel!!!!!

15.10.2015 21:09

 

Vážení občané Otrokovic a zejména Kvítkovic,

 

návrh nového územního plánu Napajedel znamená posun průmyslové zóny Napajedel až na hranici katastru Otrokovic. Jde o bezohledné chování k občanům Otrokovic. Občané braňte se!! Prostudujte si návrh územního plánu(stránky MÚ Napajedel). Připravte si námitky a tyto předneste na veřejném jednání a nebo odešlete písemně. Jedná se o poslední možnost jak zvrátit šílený záměr!

 Text veřejné vyhlášky s datem a hodinou konání veřejného projednání je níže.

Jde o Vaši budoucnost! Šiřte mezi své známé! Dojděte v hojném počtu!¨

Text

 

Nedejme se!

S pozdravem Za lepší životní prostředí Otrokovic

Jaroslav Bořuta

 

 

 

Váš dopis značky/ze dne: Naše značka: Oprávněná úřední osoba: Napajedla, dne: SÚ/2015/4406/Č Ing. Libor Čabla 24.09.2015 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

doručení návrhu Územního plánu Napajedla a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Územního plánu Napajedla 

na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako pořizovatel územního plánu Napajedla, podle ust. § 6 odst.2, zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "stavební zákon“) doručuje v souladu s ust. § 52 odst. 1 a ust § 22 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s částí šestou - ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), upravený a posouzený návrh Územního plánu Napajedla (dále jen "návrh ÚP Napajedla") a Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Územního plánu Napajedla na udržitelný rozvoj území (dále jen "vyhodnocení")

  a oznamuje konání veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, 

 

které se uskuteční dne 09.11.2015 (pondělí) v 15:00 hodin v budově Kina Napajedla, Na Kapli č.p. 459, v Napajedlích.

 

 Předmětem návrhu ÚP Napajedla je: Územní plán je zhotovený pro správní území města Napajedla, které tvoří katastrální území Napajedla. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území města, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (urbanistické koncepce), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a koridory. Pro rozsáhlejší návrhové plochy se složitějšími územními podmínkami je v Územním plánu Napajedla navrženo zpracování regulačních plánů a územních studií. Zadání pro zpracování regulačních plánů je součástí Územního plánu Napajedla. K rozvoji a ochraně území města Napajedla územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby v oblasti dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejně prospěšná opatření pro územní systém ekologické stability

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.