Naše občanské sdružení podalo odvolání proti územnímu rozhodnutí o úmístění stavby sklad SYGNUM IMMO

06.11.2015 21:40
 


 
 


 

 


 

 

 

Krajský úřad Zlínského kraje


 

odbor územního plánování a
  stavebního řádu


 

tř. T. Bati 21


 

761 90 Zlín


 

prostřednictvím


 

Městký úřad Napajedla


 

odbor stavební úřad


 

Masarykovo náměstí 89


 

763 61Napajedla


 

 

 

 


 

 
 

Odvolání proti územnímu rozhodnutí o
umístění stavby č.9/2015 Sklad Sygnum IMMO"
 

Tímto
se odvoláme proti předmětnému rozhodnutí v plném rozsahu.  Jsme toho názoru, že jsme při řízení byli
zásadně kráceni na občanských právech. Řízení samotné bylo zmatečné a
nevypořádalo se  zásadními připomínkami,
které se týkaly negativního vlivu 
předmětné stavby na přilehlou občanskou zástavbu Kvítkovic.
Prvoinstanční správní orgán nesprávně posoudil skutkový stav věci.

Naše
další důvody pro odvolání jsou následující:

1.
Ve věci Územní řízení "Sklad Sygnum IMMO" podalo dne 18.6.2015 naše občanské
sdružení  námitky a stanovisko (viz
příloha č.1). Sdělením ze dne  27.7.2015
(příloha č.2) nás Stavební úřad informoval, že stavební řízení bylo 24.7.2015 zastaveno
a našim námitkám bylo fakticky vyhověno.Po obnovení územního řízení  podalo dne 14.8.2015 naše občanské
sdružení  opět  námitky a stanovisko k předmětnému
řízení (příloha č.3). Stavební úřad 
Napajedla  naše námitky
nevypořádal  a  informoval nás (příloha č.4), že  nejsme účastníky řízení.  Toto odůvodňuje odkazem na stanovisko MěÚ
Otrokovice- odboru životního prostředí ze dne 17.3.2015. Jde zcela o
irelevantní  a neakceptovatelný postup
Stavebního úřadu, který nemá zákonnou oporu.                                                                                                     Dle
našeho přesvědčení nás tímto Stavební úřad krátí na občanských právech
vyplývajících ze zákona č.114/1992Sb. Negativní vliv předmětné stavby na
krajinu plyne i ze závěrů Zjišťovacího
řízení
, které ve svých doporučeních uvádí potřebu vybudovat optickou
barieru mezi stavbou a občanskou zástavbou.                                                                                                                               
                                            Stavební
úřad rozhodl o našem vyřazení z účastníků řízení .  Svému rozhodnutí dal pochybnou formu
"Sdělení", o němž tvrdí, že proti němu není odvolání. Máme za to, že tímto  postupem 
svévolně navozuje atmosféru  pohrdání občanskou veřejností.                          Navíc
z obdržených Sdělení (přílohy č.2 a č.4) plyne ,že v administraci
správního řízení je zmatek a nebo jsme byli záměrně desinformováni.                                                           
                                                                                                                                                 Ve
sdělení ze dne 27.7.2015 (příloha č.2) se uvádí ,že stavební řízení zahájené
23.3.2015 bylo Stavebním úřadem zastaveno 24.7.2015 na základě stažení žádosti
žadatelem dne 7.7.2015.                                                                                                                             
Ve sdělení  ze dne 21.9.2015
(příloha č.4) se uvádí, že 7.7.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby a bylo zahájeno územní řízení.  
Jde o zmatečnou situaci.                                                                                                                                     
                                       

Všechny výše uvedené skutečnosti jsme zmínili  v odvolání
proti postupu stavebního úřadu Napajedla
podaného na Krajský úřad             Zlínského kraje a  Městský úřad Napajedla dne 6.10 2015 ,kde
jsme žádali   zařazení mezi účastníky
řízení a vypořádání našich námitek .    
(přílohy č.1 až 4 odkazované v textu výše jsou přílohami podaného odvolání proti postupu stavebního úřadu
Napajedla,
)

2.
Záměr je v rozporu s platnou koncepcí udržitelného rozvoje Zlínského
kraje (využití stávajících průmyslových zón, minimalizace záboru zemědělské
půdy). Záměr patří mezi ty, které přezíravě přistupují k budoucnosti
regionu a generují nevratně obrovské škody. Velký nedostatek záměru je, že
nebyly zváženy alternativní varianty. Byl zvolen model  nákupu  
"levné zemědělské půdy" a následného prolobování   na stavební pozemek . Jde o přístup zjevně
proti obecnému zájmu udržitelného rozvoje.Prioritou by mělo být využití
stávajících průmyslových zón v Otrokovicích či jiných (např. v Holešově).Koncept
záměru odporuje strategii ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje
Zlínského kraje.

3.
Z celého průběhu řízení od samého počátku je zjevné, že předkladatel účelově
zvolil "salámovou metodu" k prosazení záměru. Tj. vytrhl jen část (etapu
I) z celkového záměru. Dle našeho názoru je tento postup neakceptovatelný. I zde došlo k  nenaplnění
požadavku §5 zákona č. 100/ 2001 Sb (Způsob posuzování záměru na životní
prostředí- odstavec 2) a to, že v dlouhodobém záměru se jednotlivé etapy posuzují
samostatně a v kontextu záměru jako celku. .

4.
Kdyby zpracovatelé věnovali tomuto tématu trochu úsilí, zjistili by, jak
negativní dopad má předmětný záměr. 
V souvislosti s návrhem záměru, který  znamená posun severní průmyslové zóny
Napajedla až na samou hranici k.ú. Otrokovice v části Padělky, může dojít
s pravděpodobností blížící se jistotě k bezprecedentnímu znehodnocení
investic občanů, kteří v řadě případů investovali celoživotní úspory a
nebo se zadlužili na velkou část života v dobré víře ve schopnost vedení
města ochránit jejich zájmy. Město 

Otrokovice
nabízelo občanům  koupi pozemků a
následnou možnost výstavby rodinných domů za podmínek daných platným územním
plánem Otrokovic , kde lokalita Padělky je určena pro rozvoj občanské zástavby.
V navazujícím územním plánu Napajedel byla hranice ploch určených pro
výrobu vzdálená asi 250 m ( v části z_25.8.2) od hranice občanské zástavby
Padělky. Této skutečnosti si byli kupující pozemků vědomi. Navrhovaný záměr  zkracuje 
tento odstup  až  na polovinu 
a méně (odstup je v rozmezí ca 80 
až 120 m)! Tímto dochází k zásadní změně situace . Pro občany
přiléhající zástavby rodinných domů bude blízký jižní horizont zacloněn a
znehodnocen obludnou megastavbou skladu. 
Hodnota nemovitostí bude snížena a upřednostněn zisk soukromého
investora Sygnum IMMO.                                                                                                                                                                                                      
Ze stejného důvodu dojde ke znehodnocení městského majetku
Otrokovic, neboť v územním plánu se počítá s rozvojem občanské
zástavby směrem ke katastru Napajedel. Otrokovice investovaly nemalé prostředky
do příprav pozemků.                               Vybudování
ochranného  zeleného valu, který
účinně  opticky a hlukově odcloní  občanskou zástavbu od megastavby je nutností.
Nebyla vypořádána  námitka, že záměr má
potenciálně velký negativní vliv na hmotný majetek občanů, jejichž domy se
nacházejí v blízkosti plánovaného objektu. Zde vidíme nenaplnění požadavku
§2 zákona č. 100/ 2001 Sb., dle kterého má být mj. posouzen vliv záměru na
hmotný majetek. 

5.
Vzhledem k obrovskému objemu vysoce hořlavých skladovaných pneumatik (ca
3,7 mil. kg), představuje navrhovaný záměr velký problém pro lokalitu
v případě požáru.                                                                                                                                                                                          
Zpracování záměru se nevypořádalo s  požadavkem 
na posouzení situace při havárii (požáru) skladu, ve kterém bude téměř
400 tis. pneumatik, což je v rozporu  s §5  č. 100/ 2001 Sb  (Způsob posuzování záměru na životní
prostředí, odstavec 3. )

6. Občané přilehlé zástavby budou
vystaveni zvýšenému hlukovému zatížení. Odkazovaná Hluková studie  potvrzuje, že
dojde ke zhoršení v referenčním bodě (v místě kde lidé bydlí!), kde již
nyní hluková zátěž přesahuje povolený limit!Je neakceptovatelné, 
nemorální  a cynické přejít tuto
skutečnost  konstatováním, že dojde jen k malému zvýšení již
překračovaných
hodnot! Závěry
studie považujeme s ohledem na  vysokou nejistotu výpočtu za nekorektní.
Navíc stanovení nejistoty výpočtu není doloženo. Přesnost  studie je velmi sporná a nevylučuje, že
v kritickém referenčním bodě dojde k výraznému zvýšení hlukového
zatížení.                                                                                                                                                                     
               Studie pracuje
s již téměř  5 let starými údaji o
intenzitě dopravy (v době potenciální realizace záměru to budou 7 let stará
data). Považujeme to za neakceptovatelný vstup do modelu výpočtu. Alibisticky
autoři doporučují  po realizaci  záměru měření reálné hlukové zátěže. Tímto se
popírá  účel zpracování studie.

7. Vlivem záměru dojde ke zhoršení životního
prostředí  (znečištění ovzduší) i
v důsledku zvýšené imisní zátěže. Rozptylová studie to jednoznačně
říká.   Za  velmi nebezpečné považujeme "žonglování"  v textu studie s pojmem průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek. 
V případě alergiků mohou být až život ohrožující  právě maximální koncentrace znečišťujících
látek.  Tomuto aspektu  se studie vyhýbá a význam maximálních koncentrací
bagatelizuje. V případě krátkodobých koncentrací PM(10) předmětný záměr
zvýší zatížení občanů o  1 % za stavu kdy
současné zatížení již přesahuje limit. To přeci není možné akceptovat.                            Zcela svérázně byl
pojat problém vyhodnocení rizik pachové zátěže. V první verzi  rozptylové studie zpracovatel  jednoznačně uváděl, že pachové látky
nevznikají  při skladování 710 tis  pneumatik. V této verzi (skladování ca
380 tis.  pneumatik) již připouští "malé
charakteristické pachové stopy". Zdá se, že zpracovatel zvolil taktiku licitovaného mariáše. Tuto
musíme zásadně odmítnout.  Takové výstupy
zpracovatele  považujeme za
neakceptovatelné  a nevěrohodné.  To potvrzuje i nereálné očekávání, že ze
skladu nebudou unikat žádné látky. Problematiku pachové zátěže považujeme za
podceněnou a nedořešenou. Vyžadujeme doplnit pachovou studii.

8.Na základě hydrogeologického stavu lokality je
vysoce pravděpodobné, že v důsledku stavby dojde k poklesu spodní
vody a tím vyřazení funkce studní, které mají občané v přilehlé zástavbě a
jsou na nich životně závislí. Tento předpoklad vychází z praktické
zkušenosti, která byla v souvislosti s jinou stavbou v blízkosti
již  ověřena. Občané byli bez pitné vody.
Předložené podklady záměru vůbec nezohlednily tuto skutečnost a neřeší patření.
Problém hladiny spodní vody je jedním z klíčových negativních dopadů
záměru na životní prostředí. Z tohoto důvodu by záměr neměl být
realizován.

Navrhujeme  , aby odvolací správní orgán postupem podle §
90 odst. 1 písm. b) správního řádu rozhodnutí zrušil a vrátil věc správnímu
orgánu prvního stupně k novému projednání.

S pozdravem
"Za lepší životní prostředí Otrokovic" 
(i Napajedel)

Ing.
Jaroslav Bořuta,CSc.                                                                  
                                                                                                                          předseda
o.s.   Za lepší životní prostředí v  Otrokovicích

 Spojenců 717, 76502 Otrokovice                                                      4.11.2015                              


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.