Naše sdružení předalo Krajskému úřadu zamítavé stanovisko k záměru výstavby gigantického skladu pneumatik

23.02.2015 18:07

Krajský úřad

Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Miroslava Janáčková

Věc:  Vyjádření k záměru  sklad Sygnum IMMO

Na základě prostudování  dostupných
podkladů k předmětnému záměru jsme přesvědčeni ,  že záměr by v případě realizace významně
a to negativně ovlivnil životní prostředí Otrokovic  s neakceptovatelnými sociálně
ekonomickými dopady .  Zvláště pak
v navazující lokalitě na katastru
Otrokovic (Padělky). Komplexní
posouzení  záměru dle zákona  č.100/2001 Sb.  vidíme jako nutnost a východisko
k zamítnutí záměru.

Navíc je zjevné, že předkladatel
zvolil "salámovou metodu" k prosazení záměru. Tj. vytrhl jen část (etapu
I) z celkového záměru. Dle našeho názoru je tento postup neakceptovatelný.

Koncept záměru patří mezi ty, které přezíravě přistupují
k budoucnosti a generují nevratně obrovské škody (znehodnocení orné půdy,
zhodnocení majetku a životního prostředí 
v  přiléhající obytné
zástavbě).

K předloženým dokumentům máme
tyto poznámky a stanoviska

1.Ke stanovisku   vydaného Odborem  životního prostředí a zemědělství  ze dne 23.9.2014 máme   tyto výhrady:

Stanovisko implicitně bagatelizuje obrovský zábor zemědělské půdy .

Z údajů obsažených ve stanovisku (množství skladovaných pneumatik,
skladovací plocha) se  jasně ukazuje, že
byly posuzovány jiné podklady, než jsou ve zveřejněné verzi  Oznámení záměru.

Protože není zřejmé ,jak dalece se tyto podklady liší, žádáme
v zájmu průhlednosti o zpracování 
stanoviska na základě  aktuální
verze podkladů.

Stanovisko
neodráží skutečnost, že záměr je v rozporu s platnou koncepcí
udržitelného rozvoje (využití stávajících průmyslových zón, minimalizace záboru
zemědělské půdy).

 

 

 

 

2. K oznámení  záměru

Ad. BI.4.

Konstatování "Možnost kumulace se záměry jiných
subjektů v daném území se nepředpokládá." Není podložené žádnými fakty. Je
třeba ,aby předkladatel toto tvrzení doložil fakty.

Korektní není poznámka o nepřítomnosti VOC.  Čerstvě vylisované pneumatiky uvolňují
organické látky, které mohou být karcinogenní 
a současně při zvážení obrovského množství skladovaných pneumatik,
představují pachovou zátěž pro přiléhající obytnou zónu.

Zpracování rozptylové pachové studie
považujeme za neopomenutelný podklad.

Ad.B.5.

 Konstatování ,že dojde k zachování
nebo snížení dopravní zátěže je třeba předkladatelem doložit. Je
zřejmé, že dojde k výrazné koncentraci dopravy na potenciální dopravní trase.

Velký nedostatek záměru je, že nebyly zváženy alternativní varianty. Byl
zvolen model  přeměny  "levné "zemědělské půdy na stavební pozemek .
 Jde přístup zjevně proti obecnému zájmu
udržitelného rozvoje.

Prioritou by mělo být využití stávajících průmyslových zón
v Otrokovicích či jiných (např. v Holešově)

Předkladatel by měl doložit studii
proveditelnosti pro logicky očekávané řešení
tj. nákladní železniční
přepravu pneumatik do průmyslové zóny Holešov, která nabízí velmi výhodné
podmínky pro výstavbu velkoskladů..

 Koncept záměru odporuje strategii
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje Zlínského kraje. Je třeba , aby zpracovatel doložil, že není možná jiná varianta bez
záboru zemědělské půdy.

Ad B.I.6

SO 101
Příprava území

Oproti
předchozí verzi záměru došlo ke změně. Místo sejmutí vrstvy ornice tl. 200 mm   se uvádí tl.
400 mm. Žádáme zdůvodnění změny.

SO 503 Sjezd do areálu

Předkladatel uvádí, že výhledově bude silnice
III/4974 napojena na obchvat Otrokovic - rychlostní silnici R55. Žádáme o
doložení.
Dle našich informací půjde jen o sjezd pro technickou obslužnost..

Toto je významný aspekt, neboť bez napojení na
obchvat bude lokalita významně dopravně zatížena..

Ad. SO 504 Navržená výsadba stromů je naprosto nedostačující. Je třeba
založit efektivní zelený oddělovací pás.           

Ad Fond
pracovní doby

Údaje
uvedené v tabulce předpokládaného počtu pracovníků jsou nevěrohodné, neboť
jsou stejné jako byly předkladatelem uvedeny pro variantu skladování
710 000 pneumatik. Nutno korektně
přepracovat
.

Ad B.II.2 Voda

V bilanci je uváděn počet zaměstnanců pro jiný
záměr. Nutno aktualizovat.

Ad B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje

a)   
Elektrická energie

V tabulce jsou uvedeny údaje, které vůbec
nekorespondují s předpokládanou kapacitou skladování. Zcela paradoxně pro
skladování ca 380 tis.  pneumatik je
uváděna o 70% vyšší roční spotřeba el. energie, než pro variantu skladování 710
tis. Pneumatik. Je třeba , aby předkladatel doložil korektnost uváděných
údajů.

b)    Tepelná energie

I
zde je paradoxní situace -menší vytápěné prostory vyžadují spotřebu tepelné
energie o ca 40 % vyšší???

Je
třeba , aby předkladatel doložil korektnost uváděných údajů.

Ad. B.III.1 a)  Nekorektní tvrzení.
Výskyt VOC  bude viz. B.I.4

Ad B.III.3 Odpady

Odpady
vzniklé během výstavby (stavební odpady)

Je
třeba , aby předkladatel doložil korektnost uváděných údajů.

Uváděné údaje
vzbuzují pochybnosti  neboť bilance
odpadů je stejná jako byla uváděna pro variantu  skladování 710 tis. Ks.  Pneumatik.

Ad Odpady
vznikající při provozu

Uváděné údaje
vzbuzují pochybnosti  neboť bilance
odpadů je stejná jako byla uváděna pro variantu 
skladování 710 tis. Ks. 
Pneumatik.

Je
třeba , aby předkladatel doložil korektnost uváděných údajů.

Ad B.III.4.3
Pachové látky

Na rozdíl od
první verze oznámení , kde zpracovatel  jednoznačně uváděl, že pachové látky
nevznikají  při skladování 710 tis  pneumatik, tak v této verzi (skladování
ca 380 tis.  pneu) již připouští "malé
charakteristické pachové stopy". Zdá se, že zpracovatel zvolil taktiku licitovaného mariáše. Tuto
musíme zásadně odmítnout.  Takové výstupy
zpracovatele  považujeme za
neakceptovatelné  a nevěrohodné.  To potvrzuje i nereálné očekávání, že ze
skladu nebudou unikat žádné látky

Ad B.III.6 Rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií

Vzhledem
k obrovskému objemu vysoce hořlavých skladovaných pneumatik (ca 3,7 mil.
kg), představuje navrhovaný záměr velký problém pro lokalitu v případě
požáru. S ohledem na blízkou občanskou zástavbu je třeba vyhodnotit rizika
z toho plynoucích.

Ad C.2.3 Půda

Není doloženo konstatování, že...

dle dostupných informací zde nebyly v minulosti
provedeny žádné investice do půdy.

Prosíme
o doplnění zdroje, ze kterého bylo čerpáno
.

Rovněž žádáme doložit tvrzení, že jde o půdu
z hlediska agronomického za podprůměrnou.

 

Ad D.1.2 Vlivy na ovzduší
a klima

Popis situace ignoruje
emise těkavých látek z pneumatik. Rozptylová studie se tomuto problému
vyhýbá. Je to nutné doplnit.

Ad. Příloha č. 8 Hluková
studie.  Studie  potvrzuje, že dojde ke zhoršení
v referenčním bodě, kde již nyní hluková zátěž přesahuje povolený limit.  Závěry studie považujeme s ohledem na 
vysokou nejistotu výpočtu za nekorektní
. Navíc stanovení nejistoty
výpočtu není doloženo. Přesnost  studie
je velmi sporná.

Pracuje s již
téměř  5 let starými údaji o intenzitě
dopravy (v době potenciální realizace záměru to budou 7 let stará data).
Považujeme to za neakceptovatelný vstup do modelu výpočtu. Alibisticky se
doporučuje pak po realizaci  záměru měření
reálné hlukové zátěže. Tímto se popírá 
účel zpracování studie.

Ad. D.I.1
Vliv na obyvatelstvo-sociálně ekonomické vlivy.

 Zpracovatelé zde dospívají  směrem k obyvatelům lokality
k ignorantským závěrům, které jen dokazují, že jejich terénní průzkum  v této oblasti vůbec  neproběhl .  

Kdyby
zpracovatelé věnovali tomuto tématu trochu úsilí, zjistili by, jak negativní
dopad má předmětný záměr. 
V souvislosti s návrhem záměru, který  znamená posun severní průmyslové zóny
Napajedla až na samou hranici k.ú. Otrokovice v části Padělky, může dojít
s pravděpodobností blížící se jistotě k bezprecedentnímu znehodnocení
investic občanů, kteří v řadě případů investovali celoživotní úspory a
nebo se zadlužili na velkou část života v dobré víře ve schopnost vedení
města ochránit jejich zájmy. 

Město  Otrokovice nabízelo občanům  koupi pozemků a následnou možnost výstavby
rodinných domů za podmínek daných platným územním plánem Otrokovic , kde
lokalita Padělky je určena pro rozvoj občanské zástavby. V navazujícím
územním plánu Napajedel byla hranice ploch určených pro výrobu vzdálená asi 250
m ( v části z_25.8.2) od hranice občanské zástavby Padělky. Této skutečnosti si
byli kupující pozemků vědomi.

Navrhovaný
záměr  zkracuje  tento odstup 
až  na polovinu  a méně (odstup je v rozmezí ca 80  až 120 m)! Tímto dochází k zásadní změně
situace tj.

totálnímu vizuálnímu znehodnocení celé
lokality stabilizovaných ploch bydlení v případě    plánované výstavby  obrovské průmyslové haly.  Navíc dojde
ke zhoršení hlukového zatížení a ovzduší.

Člověk zde
bydlící nemusí být odborníkem na nemovitosti, aby pochopil, že v tomto
případě se jeho adresa stane "špatnou adresou". 
Občané Otrokovic jasně prokázali negativní postoj k záměru formou
petice ,  podáním námitky a osobně
vyjádřených postojů na setkáních se zástupci města.

Předmětný
záměr je antisociální!

Ad. Příloha
č.9 Rozptylová studie.

Ad 3.2.2. Pro
výpočet jsou převzata data o intenzitě provozu 5 let stará bez korekce na
aktuální stav.

Ad tab. č.7
Uvedené hodnoty  významně nekorespondují s hodnotami  v tab. č 6 rozptylové studie
z 6.11.2014. Je možné, aby tak velký rozdíl vznikl přesunem výduchu? Žádáme
o vysvětlení. Analogická situace je
v tab. č.8.

 

Jaroslav  Bořuta                                                                        
                                                                        Otrokovice 16.2.2015

Předseda  občanského sdružení

Za lepší
životní prostředí OtrokovicVyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.