Názory občanů na doplnění zadání návrhu územního plánu Otrokovic předány

11.12.2012 17:48

Občanské sdružení  Za lepší životní prostředí v Otrokovicích zpracovalo návrh na doplnění podkladů pro zpracování nového územního plánu Otrokovic. V návrhu byly zapracovány i podněty, které sdružení obdrželo od občanů.  Náměty  (text níže) byly předány na Městský úřad Otrokovice,

odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování.

Občanské sdružení se bude aktivně zapojovat do celého procesu tvorby nového územního plánu Otrokovic.

Věc: Připomínky k Návrhu zadání pro zpracování územního plánu Otrokovice

         (pořizovatel : MěÚ Otrokovice, říjen 2012)

 

Po prostudování předmětného dokumentu navrhujeme následující  formální a věcná doplnění:

 

 

  1. V úvodu dokumentu je konstatováno, že podkladem pro zadání byly mj. doplňující průzkumy a rozbory řešeného území. V dokumentu není možné dohledat reference na zmíněné podklady a  návazně posoudit ,jak se tyto promítly do zadání. Je žádoucí tuto nedůslednost v návrhu odstranit a tím zvýšit jasnost záměrů.

 

  1. Velmi oceňujeme, že  jedním z klíčových zadání pro zpracovatele je akcent na zamezení  prohloubení nevyváženosti pilířů udržitelného rozvoje. V případě Otrokovic se jedná o negativní hodnocení environmentálního pilíře. V návaznosti  na to považujeme za důležité , aby se v zadání objevily explicitně vstupy, které jednoznačně pomohou zpracovateli reflektovat projevené názory  a zájmy občanské veřejnosti. Naše návrhy na doplnění jsou:

 

  1. Jako důležitý prvek vyvažující negativní vliv průmyslového zatížení baťovské zástavby na Bahňáku  zachovat plochy lesního porostu navazující na areál městského koupaliště jako oblast pro sport a rekreaci s důrazem na zachování rázu lesoparku se zřetelem na vytvoření klidové zóny obyvatel přiléhajících objektů pro seniory. Zachovat a rozvíjet komplex sportovišť a lesoparku.
  2. Explicitně vyjádřit požadavek, že nebudou vymezeny žádné nové plochy pro vznik dalších průmyslových zón.
  3. Vymezit plochy pro zelené pásy na západní hranici průmyslového areálu Tomy a.s.
  4. Vymezit a zvětšit plochy pro zelené pásy na východní a jižní části sídliště Trávníky
  5. V doprovodném textu  ÚP deklarovat, že není v zájmu Otrokovic vytvářet

         podmínky pro rozvoj průmyslových činností spojených se svozem a likvidací 

         odpadů  (spalovny komunálních a průmyslových odpadů, bioplynové stanice aj.)

 

  1. Přimlouváme se za to, aby se  zlepšila redakční úprava návrhu ( přehlednější vnitřní struktura kapitol/logické členění) a tím i  komfortnost práce s dokumentem. Rovněž nevidíme důvod, aby nebyl v dokumentu uveden autor (autoři).

 

Občanské sdružení

 „Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“       

 

  Jaroslav Bořuta                                                                     v Otrokovicích 10.12.2012

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.