Nové ohrožení životního prostředí na Baťově? Rozšíření výroby plastových recyklátů v areálu Toma a.s.

14.07.2013 10:37

 

 

V současné době probíhá zjišťovací řízení (tj. řízení, které má říci, zda předmětný záměr má  vliv na životní prostředí a má být tedy posuzován dle zákona 100/2001 Sb.) k záměru firmy Remaq, významně rozšířit zpracování plastových odpadu (z 10 000 t na 25 000 t/rok) v areálu Toma a.s..

Po seznámení se s  dostupnými podklady naše sdružení dospělo jednoznačně k závěru, že tento záměr může ohrozit životní prostředí na Baťově a je nutno ho řádně posoudit dle příslušného zákona.

Naše stanovisko (viz níže), jsme poslali na Ministerstvo životního prostředí  a současně jsme ho prezentovali na jednání komise pro životní prostředí. Komise se po diskusi s naším stanoviskem ztotožnila a zařadila ho do usnesení jako podklad pro jednání Rady města Otrokovice.

Je třeba říci, že jde o opakované zjišťovací řízení. V předcházejích řízeních bohužel dotčené státní orgány a město Otrokovice nepokládaly za nutné záměr posuzovat dle zákona o vlivu na životní prostředí (tedy se domnívaly, že ke  znatelnému zhoršení životního prostředí nedojde).

Naše sdružení má opačný názor a prosazuje zásadu předběžné opatrnosti , tedy 2x měř, jednou řež. Jsme přesvědčení, že občané Otrokovic si zaslouží pečlivé posouzení každé aktivity potenciálně ohrožující životní prostředí.

 

 

 

 

 

Pan                                                 

Ing.František Ondráš

ředitel odboru výkonu státní správy VIII

MŽP

Pracoviště Krapkova 3

779 00 Olomouc

 

Vážený pane řediteli, 

níže přikládáme:

 

Stanovisko k záměru Výroba plastových recyklátů –rozšíření výroby, areál Toma a.s. Otrokovice (předkladatel Remaq s.r.o.)

 

Na základě prostudování předložených podkladů  jsme přesvědčení, že není vyloučen  zásadní negativní vliv na  životní prostředí v přilehlé občanské zástavbě.

 

 

Naše konstatování vychází z následujících dostupných faktů ze zveřejněných podkladů:

 

  1. Popis použité technologie se vyhýbá (zdá se účelově) specifikaci zařízení pro první stupeň technologie tj. drcení (mletí). Není uveden počet drtících zařízení. Není uveden typ drtícíh zařízení.

Tento stupeň je potenciálním zdrojemvýznamného hlukového zatížení okolí.

 

  1. Úváděné hodnoty hluku z výrobního zařízení v rozmezí 80- 90 db nejsou ničím doloženy a jsou tedy bezcené. Nejsou uvedeny hodnoty očekávané špičkového akustického tlaku.

Zkušenosti s drtícími zařízeními pro tvrdé plasty ukazují , že průměrné hodnotyakustického tlaku přesahují 100 db a maximální hodnotypřes 120 db.

 

  1. Tvrzení předkladatele, že okolí nebude zatíženo nadměrným hlukem opírající se o konstatování, že si dosud nikdo neztěžovat není relevantní. Předpokládaný nárůst výrobní kapacity o 150 % ( při 4 směnné výrobě) proti současnosti představuje vytvoření kvantitativně i kvalitativně zcela odlišné situace! Má se zpracovávat 25 tis. tun materiálů/rok (ca100 t/den) !!

 

  1. Předkládaný záměr neodráží aktuální situaci lokality. Na hranici areálu Toma a.s. byl povolen a realizačně zahájen záměr výstavby komerčního centra v kombinaci s bytovou výstavbou. Výrobní objekt nebude  tedy vzdálen od obytné výstvby 250 m jak se uvádí, ale podstatně blíže . Zásadně se změnila i situace v tom smyslu, že na současné ploše oddělující občanskou zástavbu od výrobního objektu byla nedávno dramaticky redukována vzrostlá zeleň, která častečně zvukově clonila průmyslovou zónu .

 

  1. V souvislosti s uvedenými skutečnostmi považujeme konstatování žadatele, že není nutné zpracovat hlukovou studii pro umístění záměru , za přezíravý vztah k občanské komunitě a neodpovědnost. Oprávněně je možné se obávat, že dojde k významnému zhoršení klidových podmínek lokality zejména v nočních hodinách. Zpracování hlukové studie považujeme za zásadní.

 

  1. S ohledem na současnou kritickou situaci s dopravní obsluhou  areálu Toma a., považujeme  za další  nutnou podmínku  k povolení záměru předcházející dokončení projektu nového vjezdu do areálu.

 

 

Závěr:  Jsme přesvědčení, že předmětný záměr patří mezi ty, které  potenciálně  mohou výrazně zhoršit životní prostředí lokality. Proto trváme na posouzení záměru podle zákona 100/2001 Sb.  o posuzování vlivu na životní prostředí.

             

              S pozdravem                                                                                                                     Otrokovice 11.7.2013

 

Ing. Jaroslav Bořuta,CSc.                                      

předseda občanského sdružení                                                               

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                         

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.