Občané buďte ve střehu! Spolek Za lepší životní prostředí Otrokovic formuloval zásadní připomínky k návrhu nového územního plánu Ottrokovic

07.09.2014 20:10

Page 1

Městský úřad Otrokovice

Odbor rozvoje města

Odd. rozvoje a územního plánování

Náměstí 3. května 1340


Věc: Připomínky k návrhu nového územního plánu města Otrokovice


Po seznámení s návrhem a souvisejícími podklady podáváme následující připomínky:


1. Náš občanský spolek se v nedávném období aktivně podílel na přípravě významného dokumentu „

Integrovaný strategický rozvojový plán města Otrokovice 2014-2025“, jehož součástí je schválený

zásobník projektů. V části Ekonomický rozvoj je mj. formulovaný projekt 1.3.2. Realizace zelených

pasů, jehož hlavním účelem je revitalizace, extenze a zkvalitnění izolačních pásů zeleně kolem

průmyslových areálů. Při formulaci tohoto projektu se předpokládalo, že nový územní plán vytvoří

základní kámen záměru, který poskytne silnou podporu pro realizaci projektu, jehož dopad na životní

prostředí občanů Otrokovic vnímáme jako zásadní.

Předložený návrh územního plánu však jde v podstatě opačným směrem. Nejen, že nevytváří podmínky

ke zlepšení, ale dokonce nezajišťuje udržitelnost stávajícího stavu.

Příkladem mohou být dělící zelené pásy kolem Barumu Continental a areálu čističky odpadních vod.

Stávající plochy veřejné zeleně převádí na plochy průmyslové. Žádáme o zachování zelených ploch a

jejich extenzi s ohledem na skutečnost, že oba areály jsou zdrojem značné zátěže životního prostředí

v Otrokovicích. Nebylo provedeno srovnání zelených ploch kolem průmyslových areálů dle stávajícího

územního plánu a dle návrhu. Prosíme o přehodnocení návrhu ve smyslu zajištění principu rozvoje

zelených pásů.


2. „Defenzivní přístup „ k zeleným plochám v návrhu je vyjádřen „ metodickou“, formální likvidací zelených

ploch menšího rozsahu, které jsou zahrnuty do ploch jiného charakteru. Místo, aby územní plán zelenal,

tak červená a šedne. Navrhujeme, aby vyznačení zůstalo v souladu se stávajícím územním plánem.

Zřetelným příkladem (do nebe volajícím) je mj. změna specifikace ploch bezprostředně navazujících na

Společenský dům (veřejná zeleň dle stávajícího územnímu plánu je změněna na plochu komerčního

zařízení). Žádáme o zachování specifikace předmětných ploch v souladu se současným územním

plánem.


3. Návrh na odstínění nové bytové zástavby podél třídy T. Bati (v části naproti bunkru) od průmyslového

areálu plochou Z 106 je jen formální řešení na papíře. Navržené parametry plochy Z 106 jsou velmi

nedostatečné. Šířka zeleného pásu je malá. Vzrostlá zeleň potřebuje odstup od cyklostezky.

Navrhované řešení není „přátelské“ k občanům lokality. Předpokládá téměř úplnou likvidaci vzrostlého

lesního porostu při realizaci záměru na ploše OK23 . Navrhujeme lokalizovat oddělovací pás až na

hranici areálu s výrazně větší šířkou. Jde o řešení, které má okamžitý ochranný účinek se zachováním

části vzrostlého lesního porostu. Ke kompenzaci ztrát vzrostlého porostu doporučujeme prověřit další

možnosti posílení (třeba i lokálního) zeleného pásu či ostrůvků zeleně na vnitřním obvodu areálu.


4. S problematikou izolační zeleně kolem areálu Toma a.s. souvisí návrh redukce ploch krajinné a

doprovodné zeleně na východní části průmyslového areálu (zejména části přiléhající k ul. Dr. Stojana).

Page 2

Zde vidíme nutnost využít doslova každého kousku plochy k realizaci ochranné zeleně. Kategoricky

nesouhlasíme s akceptací navrhovaného řešení. Navrhujeme, aby v rámci stávajících možností byly

dodatečně specifikovány plochy dělící zeleně i za cenu, že nebude dosaženo kontinuálního pásu

Reálná situace to umožňuje.

Prosíme o informaci, která by objasnila, jak mohla nastat situace, že plochy stanovené stávajícím

územním plánem jako plochy pro izolační zeleň byla zastavěna.


5. Žádáme o ponechání stávajícího zařazení parcel č. 429/128 a 436/191 tj. specifikovaných jako lesní

porost. Máme za to, že tím je dosaženo vyšší pravděpodobnosti, že bude ochráněn charakter dané

lokality pro další generace. Na hranicích uvedených parcel byly již v minulosti učiněny pokusy o

komercionalizaci lokality.


6. Podporujeme požadavek na zachování specifikace plochy areálu firmy Epuz s.r.o. jako plochy výroby

integrované s občanským vybavením. Přeměna předmětné plochy na plochu výroby (V194) představuje

„časovanou bombu“ pro návaznou občanskou zástavbu.

Za občanský spolek „ Za lepší životní prostředí v Otrokovicích“:

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.

předseda

Spojenců 717

76502 Otrokovice V Otrokovicích 14.7.2014


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.