Ohrožení životního prostředí občanů Kvítkovic se zvyšuje! Byl učiněn další krok k výstavbě gigantického skladu v sousedství občanské zástavby!

10.12.2014 19:29

V návaznosti na úsilí změny územního plánu , podala firma Sygnum IMMO na Krajský úřad  oznámení o záměru výstavby obrovského skladu pneumatik , který je situován na pozemky těsně  sousedící ( ca 100 m) s občanskou zástavbou Kvítkovic. K záměru se nyní vyjadřují různé orgány včetně samospráv. Účelem je posoudit ,zda má být záměr posuzován dle zákona 100/2001 Sb. ,tedy jestli má záměr vliv na životní prostředí.

Stanovisko našeho sdružení je jednoznačně negativní. Naše stanovisko (viz níže) jsme podali na  Odbor životního prostředí a zemědělství.

Naše sdružení osloví nově zvolené zastupitele, aby dodrželi předvolební sliby a účinně se postavili za občany.

 Občané ,nedejte se! Kontaktujte vedení města a své zastupitele!

 

 

Odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Miroslava Janáčková

 

Věc:  Vyjádření k záměru  sklad Sygnum IMMO

 

Na základě prostudování  dostupných podkladů k předmětnému záměru jsme přesvědčeni ,  že záměr by v případě realizace významně a to negativně ovlivnil životní prostředí Otrokovic  s neakceptovatelnými sociálně ekonomickými dopady .  Zvláště pak v navazující lokalitě na katastru Otrokovic (Padělky). Komplexní posouzení  záměru dle zákona  č.100/2001 Sb.  vidíme jako nutnost a východisko k zamítnutí záměru.

Koncept záměru patří mezi ty, které přezíravě přistupují k budoucnosti a generují nevratně obrovské škody (znehodnocení orné půdy, zhodnocení majetku a životního prostředí  v  přiléhající obytné zástavbě).

K předloženým dokumentům máme tyto poznámky a stanoviska

1.Ke stanovisku   vydaného Odborem  životního prostředí a zemědělství  ze dne 23.9.2014 máme   tyto výhrady:

Stanovisko implicitně bagatelizuje obrovský zábor zemědělské půdy .

 Sám výrok, …záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu… považujeme za nejasný.

Z údajů obsažených ve stanovisku (množství skladovaných pneumatik, skladovací plocha) se  jasně ukazuje, že byly posuzovány jiné podklady, než jsou ve zveřejněné verzi  Oznámení záměru.

Protože není zřejmé ,jak dalece se tyto podklady liší, žádáme v zájmu průhlednosti o zpracování  stanoviska na základě  aktuální verze podkladů. Stanovisko neodráží skutečnost, že záměr je v rozporu s platným územním plánem

2. K oznámení  záměru

 

Ad. B.I.2     považujeme za nutné specifikovat rozsah skladovaných gumárenských směsí

Ad. BI.4. Korektní není poznámka o nepřítomnosti VOC.  Čerstvě vylisované pneumatiky uvolňují organické látky, které mohou být karcinogenní  a současně při zvážení obrovského množství skladovaných pneumatik, představují pachovou zátěž pro přiléhající obytnou zónu.

Zpracování rozptylové pachové studie považujeme za neopomenutelný podklad.

Ad.B.5. Velký nedostatek záměru je, že nebyly zváženy alternativní varianty. Byl zvolen model přeměny  „levné „zemědělské půdy na stavební pozemek .

Prioritou by mělo být využití stávajících průmyslových zón v Otrokovicích či jiných (např. v Holešově).  Koncept záměru odporuje strategii ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje..

Ad. SO 504 Navržená výsadba stromů je naprosto nedostačující. Je třeba založit efektivní zelený oddělovací pás.

Ad.BII.4  Předkládané údaje o četnosti přeprav jsou nedoloženy- jsou neověřitelné. Nutno dopracovat.

 

Ad. B.III.1 a)  Nekorektní tvrzení. Výskyt VOC  bude viz. B.I.4

 

Ad. Příloha č. 8 Hluková studie.  Studie  potvrzuje, že dojde ke zhoršení v referenčním bodě, kde již nyní hluková zátěž přesahuje povolený limit.  Konstatování ,  že překročení limitu není významné, považujeme s ohledem na  vysokou nejistotu výpočtu za nekorektní.

Přesnost  studie je velmi sporná.

Pracuje s již téměř  5 let starými údaji o intenzitě dopravy (v době potenciální realizace záměru to budou 7 let stará data). Považujeme to za neakceptovatelný vstup do modelu výpočtu. Alibisticky se doporučuje pak po realizaci  záměru měření reálné hlukové zátěže. Tímto se popírá  účel zpracování studie.

 Závěr hlukové studie považujeme za zavádějící a nesprávný.  Je nutno pracovat  a vyvozovat závěry z kumulativních  vlivů a ne vytrhávat samotný  vliv záměru. Správný záměr by měl být formulován, že v jednom z posuzovaných referenčních bodů, kde jsou již nyní překračovány limity, je možno očekávat další zhoršení.

 

Ad. D.I.1 Vliv na obyvatelstvo-sociálně ekonomické vlivy.

 Zpracovatelé zde dospívají  směrem k obyvatelům lokality k ignorantským závěrům, které jen dokazují, že jejich terénní průzkum  v této oblasti vůbec  neproběhl .  

Kdyby zpracovatelé věnovali tomuto tématu trochu úsilí, zjistili by, jak negativní dopad má předmětný záměr.  V souvislosti s návrhem záměru, který  znamená posun severní průmyslové zóny Napajedla až na samou hranici k.ú. Otrokovice v části Padělky, může dojít s pravděpodobností blížící se jistotě k bezprecedentnímu znehodnocení investic občanů, kteří v řadě případů investovali celoživotní úspory a nebo se zadlužili na velkou část života v dobré víře ve schopnost vedení města ochránit jejich zájmy. 

Město  Otrokovice nabízelo občanům  koupi pozemků a následnou možnost výstavby rodinných domů za podmínek daných platným územním plánem Otrokovic , kde lokalita Padělky je určena pro rozvoj občanské zástavby. V navazujícím územním plánu Napajedel byla hranice ploch určených pro výrobu vzdálená asi 250 m ( v části z_25.8.2) od hranice občanské zástavby Padělky. Této skutečnosti si byli kupující pozemků vědomi.

Současný návrh změny hranice ploch pro průmyslovou výrobu zkrátil tento odstup však až  na polovinu  a méně (odstup je v rozmezí ca 80  až 120 m)! Tímto dochází k zásadní změně situace tj.

totálnímu vizuálnímu znehodnocení celé lokality stabilizovaných ploch bydlení v případě    plánované výstavby  obrovské průmyslové haly.  Navíc dojde ke zhoršení hlukového zatížení a ovzduší.

Člověk zde bydlící nemusí být odborníkem na nemovitosti, aby pochopil, že v tomto případě se jeho adresa stane „špatnou adresou“.  Občané Otrokovic jasně prokázali negativní postoj k záměru formou petice ,  podáním námitky a osobně vyjádřených postojů na setkáních se zástupci města.

Předmětný záměr je antisociální.

Ad. Příloha č.9 Rozptylová studie.

Jedná se o zmatečný dokument, neboť na str. 21 se uvádí, že záměr řeší modernizaci posklizňové linky.

Je zřejmé, že dokument vznikl kompilací s nějakou jinou studií a není vyloučeno, že obsahuje další chyby v části výpočtů. Proto jsme tuto jako zmatečnou a nespolehlivou, dále neposuzovali a jsme přesvědčení, že nemůže být v tuto chvíli validní.

 

 

Jaroslav Bořuta                                                                                      Otrokovice 10.12.2014

Předseda  občanského sdružení

Za lepší životní prostředí Otrokovic

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.