Pan Kedruš, úředník Stavebního úřadu Napajedla nemá zájem zastat se občanů Otrokovic, kteří jsou ohrožení mega skladem pneumatik .Proč?

08.10.2015 20:34

Bylo ukončeno řízení o umístění obludného skladu pneumatik Sygnum IMMO , který znehodnotí prostedí navazující na občanskou zástavbu v Kvítkovicích.

Velmi se o to zasloužil úředník Stavebního úřadu Napajedla pan Kedruš, který odmítl zabývat se námitkami dotčených občanů  a našeho sdružení. Důvody neznáme. V úvahu připadá celá řada motivací.

Naše sdružení formulovalo odvolání ke Krajskému úřadu a Stavebímu úřadu Napajedla (text níže).

Celou záležitost budeme i nadále sledovat a v rámci možností se angažovat. 

JB

 

 

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu

 

tř. Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Věc:   Odvolání proti  postupu Stavebního úřadu Napajedla ve věci

 Územní řízení „Sklad Sygnum IMMO“

Ve věci Územní řízení „Sklad Sygnum IMMO“ podalo dne 18.6.2015 naše občanské sdružení  námitky a stanovisko (viz příloha č.1). Sdělením ze dne  27.7.2015 (příloha č.2) nás Stavební úřad informoval, že stavební řízení bylo 24.7.2015 zastaveno a našim námitkám bylo fakticky vyhověno.

Po obnovení územního řízení  podalo dne 14.8.2015 naše občanské sdružení  opět  námitky a stanovisko k předmětnému řízení (příloha č.3). Stavební úřad  Napajedla  naše námitky nevypořádal  a  informoval nás (příloha č.4), že  nejsme účastníky řízení.  Toto odůvodňuje odkazem na stanovisko MěÚ Otrokovice- odboru životního prostředí ze dne 17.3.2015. Jde zcela o irelevantní  a neakceptovatelný postup Stavebního úřadu, který nemá zákonnou oporu.

Dle našeho přesvědčení nás tímto Stavební úřad krátí na občanských právech vyplývajících ze zákona č.114/1992Sb. Negativní vliv předmětné stavby na krajinu plyne i ze závěrů Zjišťovacího řízení, které ve svých doporučeních uvádí potřebu vybudovat optickou barieru mezi stavbou a občanskou zástavbou.

Stavební úřad rozhodl o našem vyřazení z účastníků řízení .  Svému rozhodnutí dal pochybnou formu „Sdělení“, o němž tvrdí, že proti němu není odvolání. Máme za to, že tímto  postupem  svévolně navozuje atmosféru  pohrdání občanskou veřejností.

Navíc z obdržených Sdělení (přílohy č.2 a č.4) plyne ,že v administraci správního řízení je zmatek a nebo jsme byli záměrně desinformováni.

Ve sdělení ze dne 27.7.2015 (příloha č.2) se uvádí ,že stavební řízení zahájené 23.3.2015 bylo Stavebním úřadem zastaveno 24.7.2015 na základě stažení žádosti žadatelem dne 7.7.2015.

Ve sdělení  ze dne 21.9.2015 (příloha č.4) se uvádí, že 7.7.2015 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a bylo zahájeno územní řízení.

Jde o zmatečnou situaci.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti  ,  se odvoláváme proti rozhodnutí Stavebního úřadu Napajedla a žádáme o zařazení mezi účastníky řízení a vypořádání našich námitek .

Děkujeme.

S pozdravem „Za lepší životní prostředí Otrokovic“  (i Napajedel)

Ing. Jaroslav Bořuta,CSc.       předseda o.s. Za lepší životní prostředí Otrokovic

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.