Podání stížnosti proti nečinnosti a nekompetentnosti Odboru stavebního úřadu Napajedla. Braňme práva občanské veřejnosti proti zvůli úředníka.

17.03.2016 18:37

Krajský úřad Zlínského kraje                                                                                                                   

  Odbor územního plánování a stavebního řádu                                                                                                           

    Tř. T. Bati 21                                                                                                                                                                         

   761 90 Zlín           

prostřednictvím                                                                                                                                                       

Městský úřad Napajedla                                                                                                                                               

 Odbor stavební úřad    

Masarykovo  náměstí  89                                                                                                                                                                             

 763 61 Napajedla                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Věc: Podání stížnosti proti nečinnosti a nekompetentnosti Odboru stavebního úřadu Napajedla.                   Žádost o odnětí  působnosti  stavebního úřadu Napajedla v  předmětném stavebním řízení  (sklad IMMO Sygnum). Žádost o zrušení  rozhodnutí o  umístění stavby č.9/2015 Sklad Sygnum IMMO.

Dne 5.11.2015 podalo naše občanské sdružení na podatelně MěÚ Napajedla Odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby č.9/2015 Sklad Sygnum IMMO. Odvolání bylo podáno ke Krajskému úřadu Zlínského kraje  (odbor územního plánování a stavebního řádu) prostřednictvím Městského úřadu Napajedla( odbor stavební úřad).

Nedostali jsme do dnešního  dne  k předmětnému odvolání žádné vyjádření. Osobním dotazováním na Krajském úřadě dne 14.3.2016 jsme zjistili, že  odbor stavební úřad Napajedla naše odvolání nepostoupil  k projednání na Krajském úřadě.

Vnímáme to jako  hrubé a svévolné porušení správního řízení ze strany odboru stavebního úřadu Napajedla. Žádáme o vysvětleni.

Dospěli jsme k názoru, že průběh stavebního řízení  Sklad Sygnum IMMO je doprovázen řadou velmi pochybných kroků a okolností, sumárně vyjádřeno:

 1. Nečinnost  stavebního úřadu Napajedla a to nejen v souvislosti s podáním odvolání našeho sdružení (nyní spolku), ale také s podáním námitek a připomínek dalších občanů Otrokovic (jejich podání byla adresována na Krajský úřad prostřednictvím odboru stavební úřad Napajedla ) Podání dle našich informací nebyla rovněž postoupena KÚ).
 2. Odbor stavební úřad Napajedla nezohlednil závěry zjišťovacího řízení KÚ.
 3. Správní řízení probíhalo  s chybami  plynoucími z účelovosti či lajdáckosti ( např. v červenci 2015 probíhala po jistou dobu 2 souběžná územní  řízení týkající se stejného záměru Sklad Sygnum IMMO)
 4. Odbor stavebního úřadu Napajedla svévolně odpírá účastenství našeho sdružení v územním řízení , nerespektuje řadu rozhodnutí NSS. Nemá znalost problematiky (v osobě p. Kedruše)-pomíjí  závěry analýzy K účastenství nevládních organizací ve stavebním řízení  (Ekologický právní servis , P. Černý 2010-financováno Ministerstvem životního prostředí).  Účastenství p. Kedruš odpírá formou Sdělení  , která nejsou v dané souvislosti relevantní.  Pomíjí zjevnou dikci  § 1 zák.č. 114/1992 Sb..

 

 1. Odbor stavební úřad Napajedla má nastavena vnitřní „Kocourkovská „ pravidla.  6.10.2015 naše sdružení podalo odvolání proti postupu stavebního úřadu Napajedla  (konkrétně p. Kedruše ) ke Krajskému úřadu. Tento vrátil tento podnět k přezkumnému řízení zpět do Napajedel. A světe div se . Kdo asi výhrady vůči své vlastní práci přezkoumával? Nikdo jiný než (zdá se nenahraditelný) p. Kedruš !
 2. V předmětném stavebním řízení došlo k situaci, která naznačovala netransparentní záměry. V jeden den byla žádost o umístění stavby vzata zpět a v ten samý den podána nová žádost ve stejném znění. Pan Kedruš pak vedl 2 územní  řízení současně.
 3. Máme pochybnost zda umístění stavby je souladu s platným územním plánem (umístění zasakovacích objektů  na orné půdě).
 4. Správní úkony (sdělení) pana Kedruše nejsou kontrolovány a signovány nadřízeným.

 

Závěry:  S ohledem na výše uvedené navrhujeme :

 1. Aby odvolací správní orgán rozhodnutí o  umístění stavby č.9/2015 Sklad Sygnum IMMO zrušil.
 2. Aby Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu  odňal

 působnost  stavebního úřadu Napajedla v  předmětném stavebním řízení  (sklad IMMO Sygnum)

 1.  Aby Krajský úřad Zlínského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu  provedl

hloubkovou kontrolu systému řízení  odboru stavební úřad Napajedla.

  Předpokládáme, že se v dohledné době rovněž obrátíme na Ministerstvo místního rozvoje a Ministerstvo životního prostředí a předložíme průběh správního řízení  Sklad IMMO Sygnum jako případovou studii odpírání občanských práv ze strany správního orgánu. S výsledky budeme seznamovat širokou veřejnost.

 

Děkujeme za pochopení vážnosti situace.

 

S pozdravem  Za lepší životní prostředí Otrokovic  (i Napajedel)                                                                                                   

 

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.                                                                                                            16.3.2016

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.