Připomínky k dokumentu Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020

01.09.2015 14:30

Naše sdružení aktivně participovalo na formulaci stanoviska  (podalo návrh)komise životního prostředí k důležitému dokumentu  Integrovaný plán rozvoje území Zlín 2014-2020  ve znění:


Na základě dostupných podkladů a  praktických poznatků navrhujeme doplnění dokumentu (viz níže).

1.      
S ohledem na význam zelených oddělovacích pásů mezi průmyslovými zónami (podniky) a občanskou zástavbu považujeme za důležité tento prvek ochranné zeleně explicitně doplnit do  opatření specifického
cíle 3.1.1 (např. Regenerace a  rozšíření zeleně v sídlech vč. zelených oddělovacích pásů kolem průmyslových objektů).

2.      
Na základě dlouhodobě nevyřešené problematiky obtěžujících pachů občanů Otrokovic , vidíme jako zásadně důležité, zmínit tento typ zátěže životního prostředí explicitně v části prioritní oblast
3.  , opatření specifického cíl 3.1.2  např. Snižování emisí ze
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (vč.  pachové zátěže)

Výšeuvedené korekce pak promítnout do textů a vysvětlení v návazných tabulkách.

3.      
Za velmi významný prvek ovlivňující další
znečištění životního prostředí je proces posuzování nových záměrů. V rámci
zjišťovacího řízení nejsou (a zainteresované orgány  to tolerují)
předkládána posouzení kumulativních vlivů nového záměru a stávajících zdrojů
zatěžujících životní prostředí.Toto je nutné změnit na úrovni kraje.
Doporučujeme prvek obligatorního posouzení kumulativních vlivů zapracovat do
podporovaných aktivit opatření 3.1.2

       

4.      
Mezi  trendy výrazně negativně ovlivňující
životního prostředí patří mimořádně vysoký úbytek zemědělské půdy. Omezení
úbytku ZPF by rozhodně mělo být součástí strategie rozvoje. Je s podivem ,že
tato oblast není mezi prioritami rozvoje. Toto je třeba změnit.

V této souvislosti mezi obligatorní podmínky zjišťovacích řízení u záměrů vyžadujících zbytný zábor ze ZPF,
navrhujeme zařadit předkládání variantních řešení. Doporučujeme toto zařadit mezi podporované
aktivity.

Toto bohužel není praxí na úrovni kraje.(Důsledek: např. stavíme na zemědělské půdě a zóna Holešov je prázdná ).


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.