Proti bezohlednosti, nekompetentnosti a podjatosti. Aneb další pokus o obhajobu práv občanů Kvítkovic na slušné životní prostředí.

19.06.2016 18:47

Výstavba velkoskladu pneumatik Sygnum IMM se stala černou můrou pro řadu občanů Kvítkovic. Zdá se, že síla vlivu si klestí dále svoji cestu.

Nepomohla petice občanů, nepomohla radnice Otrokovic, nepomohly námitky a odvolání občanů Otrokovic.


Nepomohly ani všechny dosavadní aktivity našeho spolku:

1.apel na zastupitelstvo Napajedel 

2.apel na zastupitelstvo Otrokovic

3.námitka proti postupu Stavebního úřadu Napajedla

4.odvolání protí územnímu rozhodnutí Stavebního úřadu Napajedla o umístění stavby skld IMMO

5. žádost o odejmutí stavebního řízení z gesce Stavebního úřadu Napajedla.


Bohužel Krajský úřad nepřijal žádná opatření v souvislosti s našimi zásadními výhradami vůči pochybnému postupu Stavebního úřadu Napajedla (jmenovitě pana .

Přistoupili jsme k dalšímu kroku tj. podání  Námitky k systémové podjatosti: umístění stavby
sklad Sygnum Immo č.j. SÚ/2015/4025/K, v k.ú. Napajedla na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.


Text v němž jsme formulovi žádost ,aby správní řízení ve věci sklad Sygnum Immo bylo předáno jinému nepodjatému správnímu orgánu mimo kompetenčnídosah KÚ  Zlín  uvádíme níže.


JB


Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

Praha 1
110 15

Námitka systémové podjatosti: umístění stavby sklad Sygnum Immo č.j. SÚ/2015/4025/K, v k.ú. Napajedla

Podáváme námitku systémové podjatosti ve správním řízení týkajícím se umístění stavby Sklad Sygnum Immo č.j. SÚ/2015/4025/K, v k.ú. Napajedla.

Na základě více jak tříletých snah (viz příloha č.1) o možnost prosazení názoru veřejnosti v předmětném řízení a po vyčerpání nám dostupných prostředků (námitky, odvolání, žádost o odebrání působnosti), jsme dospěli k závěru, že toto řízení bylo a je vedeno bez zřetele na obecné zájmy tj. ochranu ŽP, ochranu půdního fondu , ochranu zdraví a majetků občanů.Proti obecnému zájmu byl protěžen privátní zájem zisku, který vycházel z modelu přeměny orné půdy na stavební pozemky.

Domníváme se, že velmi nekompetentně  a podajtě vystupuje v řízení stavební úřad Napajedla. Tuto nekompetentost a podjatost Krajský úřad Zlín bohužel akceptoval a svým nezájmem podporoval.

K jednotlivým fázím správního řízení uvadíme:

1. zjišťovací řízení bylo dle našeho názoru
administrováno nekvalitně a v některých částech v rozporu  se zákonem č. 100/ 2001 Sb..

Nebyly akceptovány požadavky veřejnosti a města
Otrokovic na posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/ 2001 Sb..

V rozporu s §2  (Rozsah posouzení) , dle kterého má být mj. posouzen vliv záměru na hmotný majetek , nebylo vypořádáno upozornění na negativní vliv záměru na cenu nemovitostí přilehlé občanské
zástavby.

V rozporu s §5 (Způsob posuzování záměru na životní prostředí) odstavcem 2 nebyl naplněn požadavek, že v dlouhodobém záměru se jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu záměru jako celku.

V rozporu s §2  (Rozsah posouzení) , dle kterého má být mj. posouzen vliv záměru na hmotný majetek , nebylo vypořádáno upozornění na negativní vliv záměru na cenu nemovitostí přilehlé občanské zástavby.

V rozporu s §5 (Způsob posuzování záměru na životní prostředí) odstavcem 2 nebyl naplněn požadavek, že v dlouhodobém záměru se jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu záměru jako celku.

V rozporu s §5 (Způsob posuzování záměru na životní prostředí) odstavcem 3 nebyl naplněn požadavek na posouzení situace při havárii (požáru) i když to bylo veřejností požadováno. Za fatální selhání zjišťovacího řízení považujeme, rezignaci na možnost, kterou dává zákon  č. 100/ 2001 Sb.  správnímu orgánu v §7 odstavci  8. Tento zákon dává možnost aktivního působení správního orgánu ve zjišťovacím řízení s akcentem na prosazování veřejného zájmu.

V rámci zjišťovacího řízení Krajský úřad rezignoval  na možnost navržení zpracování další varianty záměru. Nereflektoval na upozornění, že umístění záměru do prakticky prázdné průmyslové zóny Holešov představuje variantu ,která je z hlediska vlivu na životní prostředí výhodnější. Dal přednost  dalšímu záběru zemědělské půdy.Dal  přednost  zhoršení životního prostředí v návazné občanské zástavbě a praktickému zastavení rozvoje této lokality. Nevnímal celospolečenský zájem obsadit průmyslovou zónu Holešov i přes obrovské
investice, které byly krajem a státem do ní vloženy.


2. SÚ MěÚ Napajedla, který je příslušný k provedení územního řízení, prokázal hrubou nekompetetnost a podjatost.

a) Bránil našemu spolku v účasti na správním řízení na základě naprosto chybné argumentace .

b) Zatajoval a zadržoval podání odvolání našeho spolku a dalších občanů Otrokovic  ke Krajskému úřadu.

c) Úmyslně či z důvodu profesní nezpůsobilosti dopustil, že územní řízení bylo postiženo překážkou litispendence, aniž by kohokoliv informoval.

3. Krajský úřad Zlín jako nadřízený správní orgán SÚ MěÚ Napajedla ve svém rozhodnutí č.j. KUZL 29628/2016 , které reagovalo na podání stížnosti našeho spolku proti postupu SÚ MěÚ Napajedla, potvrdil chyby SÚ MěÚ Napajedla  ve správním řízení shrnuté v bodech 2a,2b a 2c. Nevyvodil z toho však žádné věcné závěry a má za to, že se prakticky nic nestalo. Považuje za akceptovatelné řízení, kde dochází k zadržování podání, neznalost problematiky pracovníků  SÚ MěÚ Napajedla a profesní nezpůsobilost.
Akceptuje, že vedoucí  SÚ MěÚ Napajedla nemá řízení pod kontrolou. Zamítnutím stížnosti našeho spolku proti
postupu  SÚ MěÚ Napajedla  v podstatě  KÚ jen dotváří návaznost podjatosti.

Na základě výše uvedeného žádáme, aby správní řízení ve věci sklad Sygnum Immo bylo předáno jinému nepodjatému správnímu orgánu mimo kompetenční dosah KÚ Zlín.


Ing Jaroslav Bořuta, CSc.

Předseda spolku Za lepší životní prostředí v
Otrokovicích                               
Otrokovice 15.6.2016

Spojenců 717

76502 Otrokovice


Na vědomí :

MěÚ Napajedla

Krajský úřad Zlínského kraje


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.