Rozhodné ne, zaznělo ve vyjádření k záměru Dostavba skladu Sygnum IMMO ve vyjádření podanému na Krajský úřad Zlínského kraje

19.04.2023 15:01

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor životního prostředí a zemědělství                                                                                                                                                                              

Oddělení hodnocení ekologických rizik

Ing. Miroslava Janáčková

 

Věc: Vyjádření k záměru Sygnum IMMO-dostavba skladu

Na základě prostudovaných podkladů uvedených v Oznámení, znalosti poměrů v dotčené lokalitě a poznatků získaných ze správních řízení souvisejících s etapou I, požadujeme posouzení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. v zájmu občanů žijících v dané lokalitě jako podklad k odmítnutí realizace záměru.  Koncept záměru patří mezi ty, které přezíravě přistupují k budoucnosti a generují nevratně obrovské škody (znehodnocení orné půdy, zhodnocení majetku a životního prostředí v přiléhající obytné zástavbě).

Problematice výstavby skladu Sygnum IMMO se věnujeme již od samotného počátku.  Na základě námi vyhodnoceného sledu událostí a správních aktů až do dnešních dnů se domníváme, že správní orgány nedokázaly dosud nalézt rovnovážný přístup k zájmu investora a zájmům občanů žijících v  lokalitě dotčené záměrem.

O tom dle našeho názoru svědčí skutečnost, že ačkoliv se investor od samotného počátku netajil cílovým rozsahem záměru, který jasně formuloval v prvním oznámení, správní orgán přistoupil na taktiku investora. tj. rozložit záměr na několik etap a vyhnout se tak posuzování vlivu celého záměru (všech etap) na životní prostředí v samotném počátku záměru. Investor logicky mohl očekávat, že pro dílčí část záměru se zvýší šance vyhnout se posouzení vlivu dle zákona č.100/2001 Sb.. I přes naše upozornění, správní orgán nerespektoval požadavek zákona v § 5:

V dlouhodobém záměru se jeho jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu vlivů záměru jako celku.

Kontext vlivů záměru jako celku nebyl u záměru ve své I.  etapě posouzen a záměr byl uvolněn do návazných správních řízení. Posouzení vlivu celku až když je jedna etapa hotová, je nesprávné (zejména je-li na samotném počátku zřejmý cílový stav).

Při posouzení předmětného záměru dle zákona č.100/2001 Sb. je třeba se zaměřit především na :

1. Posouzení možného negativní vlivu záměru na cenu okolních nemovitostí (sociální aspekt záměru-který je v oznámení ignorován).

Viz. § 2

§ 2

Rozsah posuzování

Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy2) a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Z cynického tvrzení  na str. 66 Oznámení (viz níže), jednoznačně plyne, že zpracovatel oznámení nebyl schopen ani zdánlivě navodit pocit své objektivnosti při zpracování Oznámení.

 

2. Aktuální posouzení vlivu záměru na hydrogeologické podmínky v lokalitě (potenciální vliv na spodní vody-studny). V oznámení záměru se odkazuje na průzkum provedený v 11/2014, který neodráží aktuální stav (tedy stav po realizaci 1. etapy výstavby skladu a dokončení dálničního tělesa obchvatu).

3. Na objektivní důvody předložení záměru jen v jediné variantě. Není např. komentována možnost dovybavení stávajících skladových míst ke konečné expedici. Jistě by se jednalo o řešení bez nároku na zábor ZPF. Stejně tak využití volných průmyslových ploch v lokalitě vč. využití průmyslové zóny Holešov. 

4. Studii začlenění stavby do krajiny. Zásadně nesouhlasíme se závěry studie ( příloha Oznámení), že  vliv záměru na krajinný ráz je přijatelný.                            Posouzení vlivu stavby spatřujeme nekorektní zejména v částech týkajících se Přírodní hodnoty, Pohledová spojitost, pohledové vazby a Ekologické vlivy. Velmi subjektivní hodnocení hodnotitele je založeno mj. na metodické zdroje datované z období 1999-2006, což vzbuzuje pochybnost o aktuálnosti zvoleného přístupu.

Celý záměr skladu významně znehodnocuje harmonické měřítko lokality zejména s ohledem na blízkou občanskou zástavbu. Některým obyvatelům je prakticky devastována kvalita jižního horizontu. 

 

5.  Dořešení koncepce ochranného valu.  V zájmu minimalizace negativních dopadů případné stavby na lokalitu je třeba zajistit, aby opticky ochranná funkce valu byla funkční již před zahájením stavby skladu. Toho může být dosaženo zvýšením valu a jeho osázením vzrostlou zelení v koruně valu. Tomu je třeba přizpůsobit celou geometrii valu. V Oznámení je na mnoha místech zmíněno, že val má být dokončen před započetím stavby. Je třeba zpřesnit tuto podmínku, že se musí jednat o opticky funkční val, nikoliv jen jeho nefunkční zemní těleso.

6. Doplnění vizuální analýzy vlivu optické clony v souvislosti s návrhem osázeného valu.

7. Přesnou specifikaci doplňkových opatření zmiňovaných v Oznámení      a) zvýšit zastoupení zeleně v nezastavěných plochách                                                                                                                                                         b) realizovat doprovodnou zeleň                                                                                                                                                                                      c) ozelenění fasády                                                                                                   Tato opatření zahrnout do vizuální analýzy.

8. V kontextu celospolečenských zájmů a koncepce ochrany ZPF provést analýzu se zaměřením na jednoznačné nutnosti záboru ZP s ohledem na variantní řešení. Je třeba již konečně ustoupit od proklamací ochrany ZPF k reálným činům. To je odpovědnost správního orgánu vůči dalším generacím. Zvýšení skladovací kapacity záměrem představuje jen ca 2,5 % z celkově vyráběných plášťů za rok.  Z celospolečenského pohledu ve světle uvedené relace je záměr znehodnocení ZPF zcela nedůvodný.

 

9. Prověření výskytu chráněných rostlin a živočichů. Nepřítomnost není v Oznámení explicitně doložena. V současné době je předmětná plocha obývána řadou zástupců z rostlinné a živočišné říše.

 

10. Mimo kumulaci záměrů sklad IMMO Sygnum etapa I a sklad IMMO Sygnum dostavba zpracovatel oznámení neuvádí, další záměry, které jsou v dotčené lokalitě. Jedná se zejména o:

a) Záměr rozšíření Centra pro komplexní nakládání s odpady Kvítkovice.  Dojde zde ke kumulaci negativních vlivů jak z hlediska nárustu dopravy, tak provozu (emise prachových částic).                                                                                                                                                                                              b) Dobudování dálničního obchvatu bude mít kumulativní dopad z pohledu hluku ve fázi výstavby a zejména při provozu.

 

11. Stanovit jednoznačnou povinnost expedičního výjezdu se zbožím na dálnici výhradně přes Napajedla (Exit 34), nikoli přes Kvítkovice/Otrokovice (exit30)

 

12. S ohledem na výrazné navýšení skladovací kapacity prověřit potenciální šíření zápachu rozptylovou studií.

 

13. Zpracovatel Oznámení neuvedl, že se občané Kvítkovic vyslovili formou petice proti výstavbě monstrózního skladu již ve fázi přípravy 1. etapy.

 

Ing. Jaroslav Bořuta, CSc.

předseda spolku Za lepší životní prostředí v Otrokovicích                                 Otrokovice 9.4.2023

 

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.