Stanovisko ke zjišťovacímu řízení záměru sklad Sygnum IMMO č.j. 5576/2015

04.05.2015 20:25

  

Zjišťovací řízení bylo dle našeho názoru administrováno  Odborem životního prostředí KÚ Zlín nedůsledně a v některých částech v rozporu  se zákonem č. 100/ 2001 Sb..

Nebyly akceptovány požadavky veřejnosti a města Otrokovic na posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/ 2001 Sb..

V rozporu s  §2  (Rozsah posouzení) , dle kterého má být mj. posouzen vliv záměru na hmotný majetek , nebylo vypořádáno upozornění na negativní vliv záměru na cenu nemovitostí přilehlé občanské zástavby.

V rozporu s  §5 (Způsob posuzování záměru na životní prostředí) odstavcem 2 nebyl naplněn požadavek, že v dlouhodobém záměru se jednotlivé etapy posuzují samostatně a v kontextu záměru jako celku.

V rozporu s  §5 (Způsob posuzování záměru na životní prostředí) odstavcem 3 nebyl naplněn požadavek na posouzení situace při havárii (požáru) i když to bylo veřejností požadováno.

Za  selhání zjišťovacího řízení považujeme rezignaci úřaduže  na možnost, kterou  dává zákon  č. 100/ 2001 Sb.  správnímu orgánu v §7 odstavci  5. Tento zákon dává možnost aktivního působení správního orgánu ve zjišťovacím řízení s akcentem na prosazování veřejného zájmu.

Úřad rezignoval  na možnost navržení zpracování další varianty záměru. Nereflektoval upozornění, že umístění záměru do průmyslové zóny Holešov představuje variantu , která je z hlediska vlivu na životní prostředí výhodnější. Dal přednost  dalšímu záběru zemědělské půdy. Dal jste přednost  zhoršení životního prostředí v návazné občanské zástavbě a praktickému zastavení rozvoje této lokality. Nevnímál celospolečenský zájem obsadit průmyslovou zónu Holešov i přes obrovské investice, které byly krajem a státem do ní vloženy.

Občané Otrokovic si jistě toto zaslouží. 

JB

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.