Starostka Napajedel paní ing. Irena Brabcová neakceptuje respekt vůči zájmům občanů Otrokovic

09.11.2015 21:53

Dnes proběhlo veřejné projednávání návrhu územního plánu Napajedel. Tento bohužel poškozuje zájmy občanů i města Otrokovic tím, že posouvá plochu určenou pro výrobu a sklady na hranici katastru Otrokovic. Na samotném jednání mj.vystoupili občané  Otrokovic, aby vysvětlili v čem se cítí ohroženi. Z jednání bohužel vyplynulo, že paní starostka ing.Brabcová   nerespektuje oprávněné požadavky občanů Otrokovic. Domníváme se, že je jí třeba trpělivě vysvětlovat , že historicky dobré vztahy měst Napajedla-Otrokovice mají vysokou hodnotu a bylo by velkou chybou je obětovat v zájmu realizace zisků firmy Sygnum IMMO.

Občané mohou ještě v průběhu následujících 7 dní podat připomínky a tím vyjádřit nesouhlas.

Zástupce našeho sdružení se jednání účastnil a přednesl některé připomínky. V písemné podobě  podal 6 přípomínek, které odmítají návrh územního plánu ve stávající podobě.

Plné znění podání viz. níže.


Připomínky
proti návrhu územního plánu  města Napajedla

Podatel je občanské sdružení Za
lepší životní prostředí v Otrokovicích
 
se sídlem na adrese:

Spojenců 717 , 76501 Otrokovice.

Dle návrhu územního plánu města Napajedla má mimo jiné dojít
k posunutí plochy s využitím pro průmyslovou výrobu a sklady (plocha
č.65) až na samou hranici katastru města Otrokovic.

Podatel proto jako občanské sdružení, jehož účelem je ochrana životního
prostředí, tímto podává v souladu s ustanovením § 89  zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) následující připomínky, které
odůvodňuje takto:

1. Na předmětné ploše č.65 je v řízení záměr výstavby obludně velkého
skladu pneumatik. Investor dopředu deklaruje, že stavbu chce realizovat
v několika etapách. S tímto záměrem byl Stavební úřad Napajedel
seznámen. Rozšířením plochy pro průmyslovou výrobu a skladů v rámci plochy
č.65 bude umožněno výstavbu provést na samé hranici katastru města Otrokovic.

 Obludně velký  sklad  zásadně
negativně změní jižní horizont pro občany Otrokovic v návazné zástavbě Kvítkovic.
Tato situace  je zcela v rozporu
s aktuálním návrhem územního plánu Napajedel ,kde v části

B.2.1 Zásady koncepce ochrany a
rozvoje přírodních hodnot

Je jasně formulován požadavek:

Neumísťovat v krajině stavby, které svými prostorovými parametry
vytvářejí pohledové bariéry.

 Je na místě otázka :"Platí to jen
pro ochranu zájmů občanů Napajedel, či také občanů sousedních obcí?"

Pokud územní plán umožní výstavbu na hranicích katastru Otrokovic , dojde
k bezprecedentnímu znehodnocení investic občanů, kteří v řadě případů
investovali celoživotní úspory a nebo se zadlužili na velkou část života
v dobré víře ve schopnost vedení města ochránit jejich zájmy. Město  Otrokovice nabízelo občanům  koupi pozemků a následnou možnost výstavby
rodinných domů za podmínek daných platným územním plánem Otrokovic , kde
lokalita Padělky je určena pro rozvoj občanské zástavby. V navazujícím územním
plánu Napajedel byla hranice ploch určených pro výrobu vzdálená asi 250 m  od hranice občanské zástavby Padělky. Této
skutečnosti si byli kupující pozemků vědomi. Navrhovaná úprava využití plochy
č.65   zkracuje  tento odstup 
až  na polovinu  a méně (odstup je v rozmezí ca 70  až 120 m)! Tímto dochází k zásadní změně
situace rodinných domů. Ve výsledku by rozšíření plochy pro průmyslovou výrobu
a skladů v rámci plochy č.65 
znamenalo, že hodnota nemovitostí občanů Kvítkovic  bude snížena a upřednostněn zisk soukromého
investora Sygnum IMMO. 

Ze stejného důvodu dojde
ke znehodnocení městského majetku Otrokovic, neboť v územním plánu se
počítá s rozvojem občanské zástavby směrem ke katastru Napajedel.
Otrokovice investovaly nemalé prostředky do příprav pozemků. 

Zde vidíme nenaplnění zákonného požadavku na posouzení vlivu návrhu
nového územního plánu  na hmotný
majetek. 

Na hranici pohrdání úředníků
(zpracovateli Odůvodnění územního plánu) občany Otrokovic jsou návrhy řešení
optického odstínění občanské zástavby pásem izolační zeleně. Úředníci se
domnívají, že virtuální pas izolační zeleně nakreslený na papíře je to, co
pomůže občanům. Žádáme úředníky, aby vysvětlili jak si představují , že
virtuální pás izolační zeleně bude eliminovat negativní vlivy průmyslové
činnosti. Občané mají být klidní , na papíře je to vyřešené. Efektivního pásu
izolační vzrostlé zeleně se může dočkat nejdříve druhá generace. Původce návrhu
by si zasloužil stejně virtuální výplatu.

 Předmětná plocha není  funkčně připravena pro odpovědné umístění
megalomanského skladu.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

2. 
Z celého dosavadního průběhu řízení změny ve využití plochy č.65 od
samého počátku je zjevné, že je vedeno účelově (důkaz viz Odůvodnění str. 156)
"salámovou metodou"  Byla vytržena jen
část (etapa I) z celkového záměru. Dle našeho názoru je tento postup
neakceptovatelný. Zde došlo k  nenaplnění požadavku §5 zákona č. 100/ 2001
Sb  (Způsob posuzování záměru na životní
prostředí- odstavec 2) a to, že v dlouhodobém záměru se jednotlivé etapy
posuzují samostatně a v kontextu záměru jako celku. Je s podivem, že
Stavební úřad akceptuje takovou hru na účet občanů Otrokovic.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

3. Velmi nekorektní (nepravdivé) tvrzení,že stavba skladu nemá vliv na životní prostředí je třeba odmítnout .

Občané přilehlé zástavby budou vystaveni zvýšenému hlukovému zatížení.
To je jeden ze závěrů Hlukové studie. Odkazovaná Hluková studie  potvrzuje, že
dojde ke zhoršení i jednom referenčním bodě (v místě kde bydlí reální
lidé- ne virtuální!), kde již nyní hluková zátěž přesahuje povolený limit!

Je neakceptovatelné  přejít tuto skutečnost  konstatováním, že
dojde jen k nevýznamnému zvýšení již překračovaných
hodnot!

Závěry
studie považujeme s ohledem na  vysokou nejistotu výpočtu za nekorektní.
Navíc stanovení nejistoty výpočtu není doloženo. Přesnost  studie je velmi sporná a nevylučuje, že
v kritickém referenčním bodě dojde k dalšímu výraznému zvýšení
hlukového zatížení.                                                                                                                                                                    
                Studie pracuje
s již téměř  5 let starými údaji o
intenzitě dopravy (v době potenciální realizace záměru to budou 7 let stará
data). Považujeme to za neakceptovatelný vstup do modelu výpočtu. Alibisticky
autoři doporučují  po realizaci  záměru měření reálné hlukové zátěže. Tímto se
popírá  účel zpracování studie.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

 Vlivem výrobní aktivity na ploše č.65  dojde i ke zhoršení životního prostředí  (znečištění ovzduší) v důsledku zvýšené
imisní zátěže. Odkazovaná rozptylová studie, 
to jednoznačně říká.   Za  velmi nebezpečné považujeme "žonglování"  v textu studie s pojmem průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek. 
V případě alergiků mohou být až život ohrožující  právě maximální koncentrace znečišťujících
látek.  Tomuto aspektu  se studie vyhýbá a význam maximálních
koncentrací bagatelizuje.

V případě krátkodobých
koncentrací PM(10) předmětný záměr zvýší
zatížení občanů o  1 % za stavu,
kdy současné zatížení již přesahuje zákonný
limit
.

Je neakceptovatelné   tuto
skutečnost  upozaďovat.

.Zcela svérázně byl pojat problém
vyhodnocení rizik pachové zátěže. V první verzi 
rozptylové studie zpracovatel 
jednoznačně uváděl, že pachové látky nevznikají  při skladování 710 tis  pneumatik. V poslední (skladování ca 380
tis.  pneumatik) již připouští "malé
charakteristické pachové stopy". Zdá se, že zpracovatel zvolil taktiku licitovaného mariáše. Tuto
musíme zásadně odmítnout.  Takové výstupy
zpracovatele  považujeme za
neakceptovatelné  a nevěrohodné.  To potvrzuje i nereálné očekávání, že ze
skladu nebudou unikat žádné látky. Problematiku pachové zátěže považujeme za
podceněnou a nedořešenou. Vyžadujeme doplnit pachovou studii.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

4. . Rozšíření plochy pro průmyslovou výrobu a
skladů v rámci plochy č.65  je v rozporu s platnou koncepcí
udržitelného rozvoje Zlínského kraje Tato klade důraz (stejně jako zásady
územního plánu Napajedel) na využití stávajících průmyslových zón a
minimalizace záboru zemědělské půdy. Záměr na ploše č.65 patří mezi ty, které
přezíravě přistupují k budoucnosti regionu a generují nevratně obrovské
škody. Nebyly zváženy alternativní varianty. Byl zvolen model  nákupu  
"levné zemědělské půdy" a následného prolobování   na stavební pozemek . Jde o přístup zjevně
proti obecnému zájmu udržitelného rozvoje .Prioritou by mělo být využití
stávajících průmyslových zón v Otrokovicích, Napajedlech, Holešově
apod. Koncept záměru odporuje strategii ochrany životního prostředí a
udržitelného rozvoje Zlínského kraje Je
preferován okamžitý zisk privátního subjektu před životním prostředí.

S tím
spojený zábor zemědělské půdy je nepřiměřený na úkor dalších generací
Napajedel.

 Názor zpracovatele Vyhodnocení....(p. Mitev) o přiměřenosti  záboru je neakceptovatelný, neboť je uveden
bez doložení. Takové  závěry nemají
hodnotu.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

5.
Na základě hydrogeologického stavu lokality je vysoce pravděpodobné, že
v důsledku stavby dojde k poklesu spodní vody a tím vyřazení funkce
studní, které mají občané v přilehlé zástavbě a jsou na nich životně
závislí. Tento předpoklad vychází z praktické zkušenosti, která byla
v souvislosti s jinou stavbou v blízkosti již  ověřena. Občané Otrokovic byli bez pitné
vody. Předložené Odůvodnění  vůbec nezohlednilo tuto skutečnost a neřeší
opatření. Problém hladiny spodní vody je jedním z klíčových negativních
dopadů záměru na životní prostředí.

Z toho plyne logický závěr a
návrh: plochy pro průmyslovou výrobu a skladů v rámci plochy č.65  nerozšiřovat oproti stávajícímu stavu.

6. Součástí podkladů je Vyhodnocení
předpokládaných vlivů na udržitelný rozvoj území,

Zpracovatel Amec Forster Wheeler s.r.o. , autor vyhodnocení pan P. Mitev.
Předmětný dokument postrádá základní formální náležitosti. Verze dokumentu,
která je přístupná veřejnosti není ze strany zpracovatele ani schválena, ani
kontrolována. Navíc je zřejmé, že originální dokument nebyl panem Mitevem
autorizován. Je evidentní, že podpis je nakopírován  pravděpodobně z jiného dokumentu.

Svědčí to o nedbalé administraci řízení.

Z uvedených důvodů není možné dokument považovat za platný pro účel
schvalování návrhu územního plánu.

Projednání návrhu územního plánu je třeba přerušit do doby doplnění
formálně korektního dokumentu do podkladů a tento poskytnout veřejnosti.

Závěr: Na základě výše uvedených připomínek , korektních sousedských vztahů
mezi Napajedly a Otrokovicemi  a
v kontextu článku 35 Listiny základních práv a svobod ( Každý má právo na příznivé životni
prostředí).je žádoucí, rozhodně zamítnout
rozšíření plochy pro průmyslovou výrobu a sklady v rámci plochy č.65  v  návrhu územního plánu Napajedel.


Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.