Toma a.s. Otrokovice- provoz čistička odpadních vod (ČOV) obsadila 5. místo mezi největšími znečisťovateli ČR v kategorii látky nebezpečné pro vodní organismy

04.10.2012 21:26

Arnika zpracovala žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Českou republiku - hlášení za rok 2011  viz tab.9

 

 

Tabulka 9 – látky nebezpečné pro vodní organismy

Následující průmyslové provozy vypustily v roce 2011 do vody nejvíce látek nebezpečných pro vodní organismy. Látky byly vybrány podle R-vět. Současně byly vybrány pouze látky, pro které se nahlašují emise do vody.

(1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH), arzen a sloučeniny, atrazin, bromované difenylétery (PBDE), DDT, diuron, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen, chloralkany (C10-13), chlordan, chlordecon, chlorfenvinfos, chlorpyrifos, chrom a sloučeniny, isodrin, isoproturon, kadmium a sloučeniny, kyanidy, lindan (γ-HCH), měď a sloučeniny, mirex, naftalen, nikl a sloučeniny, nonylfenol a nonylfenolethoxyláty, olovo a sloučeniny, pentachlorbenzen (PeCB), polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), rtuť a sloučeniny, simazin, sloučeniny organocínu, toxafen, tributylcín a sloučeniny, trifenylcín a sloučeniny, trifluralin a zinek a sloučeniny).

 

Poř.

Organizace/firma

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství

látek v kg

Trend

1.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Čistírna odpadních vod Brno v Modřicích

Modřice

Jmk

7579

2.

Lovochemie, a.s.

Lovochemie, a.s., Lovosice

Lovosice

Ust

7279

3.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Ostrava

Msk

4541

4.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Provoz ČOV

Ostrava

Msk

4474

5.

TOMA, a.s.

ČOV Otrokovice

Otrokovice

Zlk

3562

6.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

Provozovna BČOV Pardubice

Pardubice

Pak

1796

7.

Mondi Štětí a.s.

celulozka

Štětí

Ust

1390

8.

ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Provozy Teplárny a Tepelná energetika

Třinec

Msk

1357

9.

Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s.

zpracovatelská část

chodov u Karlových V.

Kvk

1276

10.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

ČOV Jihlava

Jihlava

Vys

1023

 

Další info viz web stránky Arnika.

Vyhledávání

Kontakt

Za lepší životní prostředí v Otrokovicích

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.